ការដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់។

យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីសេវាកម្មដែលមានសំរាប់បំពេញបន្ថែមនិងដកប្រាក់។

វិធីសាស្រ្តដាក់ប្រាក់។ រូបិយប័ណ្ណ។ ថ្លៃ​សេវា លក្ខខណ្ឌផ្ទេរប្រាក់។
{{ item.NAME }}
 • {{ item.NAME }}
  • រូបិយប័ណ្ណ។
  • ថ្លៃ​សេវា
  • លក្ខខណ្ឌផ្ទេរប្រាក់។
វិធីនៃការដកប្រាក់។ រូបិយប័ណ្ណ។ ថ្លៃ​សេវា រយៈពេលផ្ទេរ។
{{ items.NAME }}
 • {{ item.NAME }}
  • រូបិយប័ណ្ណ។
  • ថ្លៃ​សេវា
  • រយៈពេលផ្ទេរ។

សេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Systemgates Ltd. Systemgates Ltd. ដែលបានចុះបញ្ជីដោយអាជ្ញាធរសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FSA) នៃ Saint Vincent and the Grenadines under number 24513 IBC 2018។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាបង់ប្រាក់នៅលើ website ដែលដំណើរការដោយ អាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុន៖

បើកគណនី។
scroll up