ការដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់

ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នកឬដកប្រាក់យ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើវិធីទូទាត់ដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នក

0%
កម្រៃជើងសារការដាក់ប្រាក់
30+
វិធីសាស្រ្តទូទាត់
24/7
សេវាកម្មគាំទ្រពេញលេញ សម្រាប់អតិថិជន
30
នាទីនៃការដកប្រាក់

របៀបដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនី

វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់

វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់ ឈ្មោះ៖ រូបិយប័ណ្ណ ថ្លៃសេវា ពេលវេលាដំណើរការ
{{ item.NAME }}
  • រូបិយប័ណ្ណ
  • ថ្លៃសេវា
  • ពេលវេលាដំណើរការ

វិធីដកប្រាក់

វិធីដកប្រាក់

វិធីដកប្រាក់ ឈ្មោះ៖ រូបិយប័ណ្ណ ថ្លៃសេវា ពេលវេលាដំណើរការ*
{{ items.NAME }}
 • {{ item.NAME }}
  • រូបិយប័ណ្ណ
  • ថ្លៃសេវា
  • ពេលវេលាដំណើរការ*

*រយៈពេលនៃការបន្ថែមមូលនិធិទៅក្នុងសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកនៅប្រព័ន្ធទូទាត់អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌផ្ទៃក្នុងនៃការផ្ទេរប្រាក់នៅប្រព័ន្ធទូទាត់ (ឬមជ្ឈមណ្ឌលដំណើរការ)។ ដំណើរការទូទាត់សងខាងអាចចំណាយពេលពីច្រើននាទីទៅពីរបីម៉ោង។

**ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្លៃដកប្រាក់ក្នុងករណីមានការប្រែប្រួលខ្ពស់នៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

សេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Systemgates Ltd. Systemgates Ltd. ដែលបានចុះបញ្ជីដោយអាជ្ញាធរសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FSA) នៃ Saint Vincent and the Grenadines under number 24513 IBC 2018។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាបង់ប្រាក់នៅលើគេហទំព័រដែលដំណើរការដោយ អាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុន៖

scroll up