មគ្គុទ្ទេស MetaTrader

10 ជំហានងាយៗដើម្បីចាប់ផ្តើមធ្វើជំនួញ

បន្ទាប់ពីបើកគណនីអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដែលមានឈ្មោះអ្នកប្រើនិងលេខសំងាត់សំរាប់គណនីជួញដូររបស់អ្នកនៅលើ MetaTrader។ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវការ ទាញយកនិងតំឡើងស្ថានីយ MetaTrader ឬប្រើ វេទិការ MetaTrader។ ចំណាយពេលតែពីរបីនាទីដើម្បីស្គាល់ស្ថានីយជួញដូរគណនីដាក់ប្រាក់និងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងរបស់អ្នក។

map
path
1

ផ្លាស់ប្តូរភាសាចំណុចប្រទាក់

ដើម្បីជ្រើសភាសាចំណុចប្រទាក់បញ្ចូលផ្នែក “View“-“Languages“

01
2

អនុញ្ញាតគណនីជួញដូររបស់អ្នក

1. ចុចលើមឺនុយ “File“-“ចូលទៅគណនីជំនួញ“

2. បញ្ចូលលេខគណនី (ចូល) និងលេខសំងាត់ជួញដូរ (អ្នកអាចរកឃើញទិន្នន័យនេះនៅក្នុងលិខិតចុះឈ្មោះ)។

3. រើសរើស “Weltrade-Live“ នៅក្នុង “Server“

02
3

បើកតារាងថ្មី

ដើម្បីបើកតារាងថ្មីជ្រើសរើស “New chart“ នៅក្នុងផ្នែក “File“ ផ្នែកម៉ឺនុយឬចុចលើ icon file

03
4

កែតម្រូវទិដ្ឋភាពតារាង

ទិដ្ឋភាពនៃគំនូសតាងត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងដោយមានជំនួយពីរបារឧបករណ៍

04

ជ្រើសរើសរយៈពេលនៃគំនូសតាងដែលបង្ហាញពីតម្លៃនៅក្នុងទំរង់នៃជើងទៀនឬទៀនជប៉ុន។ លៃតម្រូវទំហំតារាងនិងផ្សេងទៀត។

04
5

មើលឧបករណ៍ជួញដូរទាំងអស់

ចុចស្ដាំលើនិមិត្តសញ្ញាណាមួយនៅក្នុងវីនដូ “Market Watch“ ហើយជ្រើសរើស “បង្ហាញទាំងអស់“ ដើម្បីមើលនិមិត្តសញ្ញាដែលមានទាំងអស់សម្រាប់ការជួញដូរ

05
6

ដាក់ប្រាក់សមតុល្យគណនី

ដាក់ប្រាក់តាម cryptocurrencies កាតទូទាត់ VISA/MasterCard និងវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងផ្នែក “Cashier–Financial operations“ នៅក្នុង Weltrade ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

7

បើកការបញ្ជាទិញ

1. ចុចស្ដាំលើនិមិត្តសញ្ញាដែលបានជ្រើសរើសហើយជ្រើសរើស “New Order“

07

2. នៅវីនដូកំណត់ពាក្យបញ្ជា “Volume“

07

3. ចុចលើប៊ូតុង “Sell“ ឬ “Buy“

4. ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រតិបត្តិនិងបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែក “Trade“ នៃមឺនុយ។

8

អនុវត្តតាមការបញ្ជាទិញនិងសមតុល្យគណនីរបស់អ្នក

រាល់ការបញ្ជាទិញដែលបានបើកព័ត៌មានបញ្ជាទិញនិងលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាសមតុល្យគណនីត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែក “Trade“

9

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបិទកិច្ចព្រមព្រៀង?

1. ដើម្បីជួសជុលប្រាក់ចំណេញអ្នកត្រូវបិទការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ ចុចពីរដង លើលេខលំដាប់ហើយចុចប៊ូតុងបិទ។

2. ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបិទហើយលទ្ធផលនឹងអាចរកបាននៅក្នុងផ្នែក “Account History“

09
10

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកប្រាក់?

អ្នកអាចដកការបញ្ជាទិញនៅក្នុងផ្នែក “Cashier–Financial operations“ នៃតំបន់ផ្ទាល់ខ្លួន Weltrade របស់អ្នករាល់ការបញ្ជាទិញដកប្រាក់ត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល 30 នាទី 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

1

ផ្លាស់ប្តូរភាសាចំណុចប្រទាក់

ដើម្បីជ្រើសភាសាចំណុចប្រទាក់បញ្ចូលផ្នែក “View“-“Languages“

01
2

អនុញ្ញាតគណនីជួញដូររបស់អ្នក

1. ចុចលើមឺនុយ “File“-“ចូលទៅគណនីជំនួញ“

2. បញ្ចូលលេខគណនី (ចូល) និងលេខសំងាត់ជួញដូរ (អ្នកអាចរកឃើញទិន្នន័យនេះនៅក្នុងលិខិតចុះឈ្មោះ)។

3. រើសរើស “Weltrade-Live“ នៅក្នុង “Server“

02
3

បើកតារាងថ្មី

ដើម្បីបើកតារាងថ្មីជ្រើសរើស “New chart“ នៅក្នុងផ្នែក “File“ ផ្នែកម៉ឺនុយឬចុចលើ icon file

03
4

កែតម្រូវទិដ្ឋភាពតារាង

ទិដ្ឋភាពនៃគំនូសតាងត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងដោយមានជំនួយពីរបារឧបករណ៍

04

ជ្រើសរើសរយៈពេលនៃគំនូសតាងដែលបង្ហាញពីតម្លៃនៅក្នុងទំរង់នៃជើងទៀនឬទៀនជប៉ុន។ លៃតម្រូវទំហំតារាងនិងផ្សេងទៀត។

04
5

មើលឧបករណ៍ជួញដូរទាំងអស់

ចុចស្ដាំលើនិមិត្តសញ្ញាណាមួយនៅក្នុងវីនដូ “Market Watch“ ហើយជ្រើសរើស “បង្ហាញទាំងអស់“ ដើម្បីមើលនិមិត្តសញ្ញាដែលមានទាំងអស់សម្រាប់ការជួញដូរ

05
6

ដាក់ប្រាក់សមតុល្យគណនី

ដាក់ប្រាក់តាម cryptocurrencies កាតទូទាត់ VISA/MasterCard និងវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងផ្នែក “Cashier–Financial operations“ នៅក្នុង Weltrade ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

7

បើកការបញ្ជាទិញ

1. ចុចស្ដាំលើនិមិត្តសញ្ញាដែលបានជ្រើសរើសហើយជ្រើសរើស “New Order“

07

2. នៅវីនដូកំណត់ពាក្យបញ្ជា “Volume“

07

3. ចុចលើប៊ូតុង “Sell“ ឬ “Buy“

4. ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រតិបត្តិនិងបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែក “Trade“ នៃមឺនុយ។

8

អនុវត្តតាមការបញ្ជាទិញនិងសមតុល្យគណនីរបស់អ្នក

រាល់ការបញ្ជាទិញដែលបានបើកព័ត៌មានបញ្ជាទិញនិងលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាសមតុល្យគណនីត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែក “Trade“

9

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបិទកិច្ចព្រមព្រៀង?

1. ដើម្បីជួសជុលប្រាក់ចំណេញអ្នកត្រូវបិទការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ ចុចពីរដង លើលេខលំដាប់ហើយចុចប៊ូតុងបិទ។

2. ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបិទហើយលទ្ធផលនឹងអាចរកបាននៅក្នុងផ្នែក “Account History“

09
10

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកប្រាក់?

អ្នកអាចដកការបញ្ជាទិញនៅក្នុងផ្នែក “Cashier–Financial operations“ នៃតំបន់ផ្ទាល់ខ្លួន Weltrade របស់អ្នករាល់ការបញ្ជាទិញដកប្រាក់ត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល 30 នាទី 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

scroll up