ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច

តាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចការចេញផ្សាយព័ត៌មាននិងសូចនាករទីផ្សារដើម្បីជួយអ្នកឱ្យទស្សន៍ទាយទិសដៅនៃទីផ្សារ Forex

ពេលវេលា
ពេលវេលានៅសល់
តំបន់
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
ឧបមា
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
អាទិភាព
ថ្ងៃច័ន្ទ 20.06.2022
01:30
none
New Zealand (NZD)
Business NZ PMI (May)
55.2
 
52.2
+
02:01
none
UK (GBP)
Rightmove House Price Index
Month
0.3%
 
2.1%
+
02:10
none
Australia (AUD)
RBA Governor Lowe Speaks
 
 
 
+
04:15
none
China (CNY)
PBoC Loan Prime Rate
3,70%
3,70%
3,70%
+
04:30
none
Australia (AUD)
House Price Index (Q1)
Quarter
 
1,4%
4,7%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German PPI (May)
Month
1,6%
1,5%
2,8%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German PPI (May)
Year
33,6%
33,5%
33,5%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Buba Vice President Buch Speaks
 
 
 
+
11:00
none
Turkey (TRY)
Foreign Arrivals (May)
Year
308,00%
 
225,60%
+
11:00
none
UK (GBP)
MPC Member Haskel Speaks
 
 
 
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Construction Output (Apr)
Month
3,00%
 
3,40%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German Buba Wuermeling Speaks
 
 
 
+
12:30
none
Eurozone (EUR)
German 12-Month Bubill Auction
0,693%
 
-0,107%
+
14:00
none
New Zealand (NZD)
Westpac Consumer Sentiment (Q2)
78,7
 
92,1
+
16:00
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Mann
 
 
 
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
0,708%
 
0,531%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
-0,465%
 
-0,457%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
-0,096%
 
-0,178%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
ECB President Lagarde Speaks
 
 
 
+
17:30
none
Turkey (TRY)
Central Government Debt Stock (May)
3.360,0B
 
3.125,3B
+
18:00
none
Eurozone (EUR)
ECB President Lagarde Speaks
 
 
 
+
19:45
none
USA (USD)
FOMC Member Bullard Speaks
 
 
 
+
20:00
none
Eurozone (EUR)
German Buba President Nagel Speaks
 
 
 
+
20:00
none
Eurozone (EUR)
ECB's Panetta Speaks
 
 
 
+
21:30
none
Eurozone (EUR)
ECB's Lane Speaks
 
 
 
+
22:30
none
USA (USD)
FOMC Member Barkin Speaks
 
 
 
+
ថ្ងៃអង្គារ 21.06.2022
03:00
none
Australia (AUD)
RBA Governor Lowe Speaks
 
 
 
+
04:30
none
Australia (AUD)
RBA Meeting Minutes
 
 
 
+
06:35
none
Japan (JPY)
5-Year JGB Auction
0,083%
 
0,017%
+
09:00
none
Switzerland (CHF)
Trade Balance (May)
2,000B
 
3,600B
+
09:15
none
Eurozone (EUR)
ECB's Enria Speaks
 
 
 
+
10:15
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Pill Speaks
 
 
 
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Current Account (Apr)
-5,8B
 
-1,6B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Current Account n.s.a. (Apr)
-5,4B
 
8,7B
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
CPI (May)
Year
1,20%
1,90%
1,30%
+
13:00
none
UK (GBP)
CBI Industrial Trends Orders (Jun)
18
22
26
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
German Buba Mauderer Speaks
 
 
 
+
14:30
none
Eurozone (EUR)
ECB McCaul Speaks
 
 
 
+
15:15
none
UK (GBP)
MPC Member Tenreyro Speaks
 
 
 
+
15:30
none
USA (USD)
Chicago Fed National Activity (May)
0,01
 
0,40
+
15:30
none
Canada (CAD)
Core Retail Sales (Apr)
Month
1,3%
0,6%
2,6%
+
15:30
none
Canada (CAD)
New Housing Price Index (May)
Month
0,5%
0,5%
0,3%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Retail Sales (Apr)
Month
0,9%
0,8%
0,2%
+
17:00
none
USA (USD)
Existing Home Sales (May)
5,41M
5,39M
5,60M
+
17:00
none
USA (USD)
Existing Home Sales (May)
Month
-3,4%
 
-2,6%
+
18:00
none
New Zealand (NZD)
GlobalDairyTrade Price Index
-1,3%
 
1,5%
+
18:00
none
USA (USD)
FOMC Member Barkin Speaks
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
1,670%
 
1,640%
+
18:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
2,390%
 
1,490%
+
19:00
none
USA (USD)
FOMC Member Mester Speaks
 
 
 
+
ថ្ងៃពុធ 22.06.2022
01:45
none
New Zealand (NZD)
Exports (May)
6,95B
 
6,16B
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
Imports (May)
6,69B
 
5,72B
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
Trade Balance (May)
Month
263M
 
440M
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
Trade Balance (May)
Year
-9.520M
 
-9.290M
+
02:50
none
Japan (JPY)
Monetary Policy Meeting Minutes
 
 
 
+
03:30
none
Australia (AUD)
MI Leading Index
Month
-0,1%
 
-0,2%
+
06:00
none
New Zealand (NZD)
Credit Card Spending
Year
2,2%
 
1,3%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Export Data (May)
 
6,00%
9,90%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Import Data (May)
 
18,10%
21,50%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Trade Data (USD) (May)
 
-1,630B
-1,910B
+
09:00
none
UK (GBP)
Core CPI (May)
Year
5,9%
6,0%
6,2%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core CPI MoM (May)
Month
0,5%
0,6%
0,7%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core PPI Output (May)
Month
1,5%
 
2,2%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core PPI Output (May)
Year
14,8%
 
13,9%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core RPI (May)
Month
0,7%
 
3,5%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core RPI (May)
Year
11,8%
 
11,2%
+
09:00
none
UK (GBP)
CPI (May)
Year
9,1%
9,1%
9,0%
+
09:00
none
UK (GBP)
CPI (May)
Month
0,7%
0,6%
2,5%
+
09:00
none
UK (GBP)
CPI, n.s.a (May)
120,80
 
120,00
+
09:00
none
UK (GBP)
PPI Input (May)
Year
22,1%
19,4%
20,9%
+
09:00
none
UK (GBP)
PPI Input (May)
Month
2,1%
1,9%
2,7%
+
09:00
none
UK (GBP)
PPI Output (May)
Month
1,6%
1,5%
2,8%
+
09:00
none
UK (GBP)
PPI Output (May)
Year
15,7%
14,7%
14,7%
+
09:00
none
UK (GBP)
RPI (May)
Year
11,7%
11,4%
11,1%
+
09:00
none
UK (GBP)
RPI (May)
Month
0,7%
0,5%
3,4%
+
09:00
none
Sweden (SEK)
Unemployment Rate (May)
8,5%
 
8,2%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Consumer Confidence (Jun)
63,4
 
67,6
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
European Central Bank Non-monetary Policy Meeting
 
 
 
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
ECB's De Guindos Speaks
 
 
 
+
10:35
none
Eurozone (EUR)
ECB's Elderson Speaks
 
 
 
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (May)
Month
0,2%
0,4%
0,4%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (May)
Year
4,1%
4,0%
3,9%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (May)
Month
0,7%
0,3%
0,6%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (May)
Year
6,5%
6,2%
5,9%
+
11:30
none
UK (GBP)
House Price Index
Year
12,4%
 
9,8%
+
11:40
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Cunliffe Speaks
 
 
 
+
14:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
5,98%
 
5,65%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
4,2%
 
6,6%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
242,8
 
225,0
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
320,4
 
307,4
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
712,7
 
735,5
+
15:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (May)
Month
0,8%
0,4%
0,7%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (May)
Year
6,1%
5,9%
5,7%
+
15:30
none
Canada (CAD)
CPI (May)
Year
7,7%
7,4%
6,8%
+
15:30
none
Canada (CAD)
CPI (May)
Month
1,4%
1,0%
0,6%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Median CPI
Year
4,9%
 
4,6%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Trimmed CPI
Year
5,4%
 
5,2%
+
15:30
none
Eurozone (EUR)
German Buba Mauderer Speaks
 
 
 
+
15:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
12,8%
 
11,4%
+
16:00
none
Switzerland (CHF)
SNB Quarterly Bulletin
 
 
 
+
16:00
none
Switzerland (CHF)
SNB Chairman Thomas Jordan speaks
 
 
 
+
16:30
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Year
 
 
18,0%
+
16:30
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Month
 
 
-18,5%
+
16:30
none
Ukraine (UAH)
Trade Balance YTD (USD) (Feb)
 
 
-0,2B
+
16:30
none
USA (USD)
Fed Chair Powell Testifies
 
 
 
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Confidence (Jun)
-23,6
-20,5
-21,2
+
17:40
none
Canada (CAD)
BoC Senior Deputy Governor Rogers Speaks
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
2-Year Note Auction
2,060%
 
2,519%
+
18:30
none
USA (USD)
FOMC Member Harker Speaks
 
 
 
+
19:00
none
Russia (RUB)
PPI (May)
Year
19,3%
 
31,5%
+
19:00
none
Russia (RUB)
PPI (May)
Month
-6,9%
 
6,3%
+
19:50
none
USA (USD)
Chicago Fed President Evans Speaks
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
20-Year Bond Auction
3,488%
 
3,290%
+
20:30
none
USA (USD)
FOMC Member Barkin Speaks
 
 
 
+
20:30
none
USA (USD)
FOMC Member Harker Speaks
 
 
 
+
23:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
5,607M
-1,433M
0,736M
+
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 23.06.2022
00:00
none
New Zealand (NZD)
Westpac Consumer Sentiment
 
 
92,1
+
02:00
none
Australia (AUD)
Manufacturing PMI
55,8
 
55,7
+
02:00
none
Australia (AUD)
Services PMI
52,6
 
53,2
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
-496,7B
 
-862,7B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
-942,5B
 
205,2B
+
03:30
none
Japan (JPY)
Manufacturing PMI (Jun)
52,7
 
53,3
+
03:30
none
Japan (JPY)
Services PMI
54,2
 
52,6
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Export Data (May)
10,50%
6,70%
9,90%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Import Data (May)
24,10%
17,30%
21,50%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Trade Data (USD) (May)
-1,870B
-1,280B
-1,910B
+
08:00
none
Singapore (SGD)
CPI (May)
Year
5,6%
5,5%
5,4%
+
08:00
none
Japan (JPY)
BoJ Core CPI
Year
 
 
1,4%
+
08:30
none
Thailand (THB)
Exports (May)
Year
10,50%
 
6,60%
+
08:30
none
Thailand (THB)
Imports (May)
Year
24,10%
 
19,10%
+
08:30
none
Thailand (THB)
Trade Balance (May)
-1,87B
 
1,10B
+
09:00
none
UK (GBP)
Public Sector Net Borrowing (May)
13,23B
13,20B
21,13B
+
09:00
none
UK (GBP)
Public Sector Net Cash Requirement (May)
12,024B
 
2,287B
+
09:00
none
Sweden (SEK)
PPI (May)
Year
24,4%
 
23,8%
+
09:00
none
Sweden (SEK)
PPI (May)
Month
1,8%
 
1,2%
+
09:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Rate (Apr)
3,2%
2,9%
3,1%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French Business Survey (Jun)
108
105
106
+
10:00
none
Switzerland (CHF)
KOF Leading Indicators
 
 
96,8
+
10:15
none
Eurozone (EUR)
French Manufacturing PMI (Jun)
51,0
54,0
54,6
+
10:15
none
Eurozone (EUR)
French S&P Global Composite PMI (Jun)
52,8
56,0
57,0
+
10:15
none
Eurozone (EUR)
French Services PMI (Jun)
54,4
57,6
58,3
+
10:30
none
Eurozone (EUR)
German Composite PMI (Jun)
51,3
53,1
53,7
+
10:30
none
Eurozone (EUR)
German Manufacturing PMI (Jun)
52,0
54,0
54,8
+
10:30
none
Eurozone (EUR)
German Services PMI (Jun)
52,4
54,5
55,0
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Manufacturing PMI (Jun)
52,0
53,9
54,6
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
S&P Global Composite PMI (Jun)
51,9
54,0
54,8
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Services PMI (Jun)
52,8
55,5
56,1
+
11:00
none
Norway (NOK)
Interest Rate Decision
1,25%
1,00%
0,75%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
ECB Economic Bulletin
 
 
 
+
11:30
none
UK (GBP)
Manufacturing PMI (Jun)
53,4
53,7
54,6
+
11:30
none
UK (GBP)
Composite PMI (Jun)
53,1
52,6
51,8
+
11:30
none
UK (GBP)
Services PMI (Jun)
53,4
53,0
53,4
+
13:00
none
UK (GBP)
CBI Distributive Trades Survey (Jun)
-5
-3
-1
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
EU Leaders Summit
 
 
 
+
14:00
none
Turkey (TRY)
One-Week Repo Rate (Jun)
14,00%
14,00%
14,00%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
Overnight Borrowing Rate (Jun)
12,50%
 
12,50%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
Overnight Lending Rate (Jun)
15,50%
 
15,50%
+
15:30
none
USA (USD)
Current Account (Q1)
-291,4B
-273,5B
-224,8B
+
15:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
1.315K
1.315K
1.310K
+
15:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
229K
227K
231K
+
15:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
223,50K
 
219,00K
+
15:30
none
Canada (CAD)
Manufacturing Sales
Month
-2,5%
 
1,7%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Wholesale Sales
Month
2,0%
 
-0,5%
+
15:30
none
Eurozone (EUR)
ECB's Enria Speaks
 
 
 
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
582,3B
 
594,6B
+
16:45
none
USA (USD)
Manufacturing PMI (Jun)
52,4
56,0
57,0
+
16:45
none
USA (USD)
S&P Global Composite PMI (Jun)
51,2
 
53,6
+
16:45
none
USA (USD)
Services PMI (Jun)
51,6
53,5
53,4
+
17:00
none
USA (USD)
Fed Chair Powell Testifies
 
 
 
+
17:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
74B
65B
92B
+
17:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
 
 
97B
+
17:30
none
Eurozone (EUR)
German Buba President Nagel Speaks
 
 
 
+
18:00
none
USA (USD)
KC Fed Composite Index (Jun)
12
 
23
+
18:00
none
USA (USD)
KC Fed Manufacturing Index (Jun)
-1
 
19
+
18:00
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
 
-0,569M
1,956M
+
18:00
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
 
 
-0,067M
+
18:00
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
 
 
-0,662M
+
18:00
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
 
 
-0,826M
+
18:00
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
 
 
-0,057M
+
18:00
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
 
0,328M
0,725M
+
18:00
none
USA (USD)
Gasoline Production
 
 
-0,022M
+
18:00
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
 
 
-0,374M
+
18:00
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
 
0,5%
-0,5%
+
18:00
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
 
-0,452M
-0,710M
+
18:00
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
 
 
1,956M
+
18:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
1,100%
 
1,040%
+
18:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
1,500%
 
1,470%
+
20:00
none
USA (USD)
5-Year TIPS Auction
0,362%
 
-0,340%
+
23:30
none
USA (USD)
Fed Bank Stress Test Results
 
 
 
+
ថ្ងៃសុក្រ 24.06.2022
02:01
none
UK (GBP)
GfK Consumer Confidence (Jun)
-41
-40
-40
+
02:30
none
Japan (JPY)
CPI, n.s.a (May)
Month
0,3%
 
0,4%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National Core CPI (May)
Year
2,1%
2,1%
2,1%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National CPI (May)
Year
2,5%
 
2,5%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Corporate Services Price Index (CSPI)
Year
1,8%
 
1,7%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Industrial Production (May)
Month
10,9%
2,8%
2,1%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Industrial Production (May)
Year
13,8%
5,8%
6,4%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (May)
Month
-0,7%
-1,0%
0,2%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (May)
Year
-5,7%
-5,1%
-6,9%
+
09:00
none
UK (GBP)
Retail Sales (May)
Year
-4,7%
-4,5%
-5,7%
+
09:00
none
UK (GBP)
Retail Sales (May)
Month
-0,5%
-0,7%
0,4%
+
09:00
none
Norway (NOK)
Credit Indicator (May)
Year
4,8%
 
4,8%
+
09:40
none
Japan (JPY)
BOJ Deputy Governor Amamiya Speaks
 
 
 
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish GDP (Q1)
Year
6,3%
6,4%
5,5%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish GDP (Q1)
Quarter
0,2%
0,3%
2,2%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Capacity Utilization (Jun)
77,6%
 
78,0%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Manufacturing Confidence (Jun)
106,4
 
109,4
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
29,4B
 
29,8B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
221,4B
 
226,3B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Business Confidence (Jun)
110,0
108,5
109,4
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Consumer Confidence (Jun)
98,3
102,5
102,7
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
German Business Expectations (Jun)
85,8
87,4
86,9
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
German Current Assessment (Jun)
99,3
99,1
99,6
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
German Ifo Business Climate Index (Jun)
92,3
92,9
93,0
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
ECB McCaul Speaks
 
 
 
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance Non-EU (May)
-0,64B
 
-2,71B
+
13:00
none
UK (GBP)
CBI Distributive Trades Survey (Jun)
-5
 
-1
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
EU Leaders Summit
 
 
 
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian 2-Year CTZ Auction
1,630%
 
0,770%
+
13:10
none
Eurozone (EUR)
ECB Supervisory Board Member Fernandez-Bollo Speaks
 
 
 
+
14:00
none
UK (GBP)
BoE Quarterly Bulletin
 
 
 
+
14:30
none
Australia (AUD)
RBA Governor Lowe Speaks
 
 
 
+
14:30
none
USA (USD)
FOMC Member Bullard Speaks
 
 
 
+
14:30
none
Eurozone (EUR)
ECB's De Guindos Speaks
 
 
 
+
15:30
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Pill Speaks
 
 
 
+
16:45
none
UK (GBP)
MPC Member Haskel Speaks
 
 
 
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jun)
3,10%
 
3,30%
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Consumer Expectations (Jun)
47,5
 
46,8
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Consumer Sentiment (Jun)
50,0
50,2
50,2
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Current Conditions (Jun)
53,8
 
55,4
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Inflation Expectations (Jun)
5,3%
 
5,4%
+
17:00
none
USA (USD)
New Home Sales (May)
696K
588K
629K
+
17:00
none
USA (USD)
New Home Sales (May)
Month
10,7%
 
-12,0%
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
594
 
584
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
753
 
740
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
-63,2K
 
-65,6K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
3,8K
 
3,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
-20,9K
 
-13,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
380,2K
 
399,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
289,5K
 
302,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
163,3K
 
154,6K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
30,8K
 
28,4K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
-130,9K
 
-123,5K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
-114,3K
 
34,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
18,4K
 
14,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
178,4K
 
182,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
19,1K
 
20,4K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
4,1K
 
23,2K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
-7,2K
 
-6,8K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
-40,6K
 
-43,3K
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
-58,5K
 
-69,8K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
-5,4K
 
-6,8K
+
22:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
-7,2K
 
-6,8K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
-15,6K
 
-6,0K
+
scroll up