ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច

តាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចការចេញផ្សាយព័ត៌មាននិងសូចនាករទីផ្សារដើម្បីជួយអ្នកឱ្យទស្សន៍ទាយទិសដៅនៃទីផ្សារ Forex

ពេលវេលា
ពេលវេលានៅសល់
តំបន់
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
ឧបមា
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
អាទិភាព
ថ្ងៃច័ន្ទ 27.11.2023
ពេលវេលា
04:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Chinese Industrial profit YTD (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-7,8%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-9,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Custom-Based Export Data (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,10%
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Custom-Based Import Data (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-8,30%
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Custom-Based Trade Data (USD) (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,100B
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Custom-Based Export Data (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
8,00%
ឧបមា
9,30%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,10%
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Custom-Based Import Data (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
10,20%
ឧបមា
6,00%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-8,30%
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Custom-Based Trade Data (USD) (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,830B
ឧបមា
0,530B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,100B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M3 Money Supply (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4.718,0B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4.731,7B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Household Lending Growth (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,6%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Core Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Core Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,6%
ឧបមា
-0,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Hong Kong (HKD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Exports (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,4%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-5,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Hong Kong (HKD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Imports (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,6%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Hong Kong (HKD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Trade Balance
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-25,8B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-64,6B
អាទិភាព
ពេលវេលា
14:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CBI Distributive Trades Survey (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-11
ឧបមា
-30
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-36
អាទិភាព
ពេលវេលា
14:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
France Jobseekers Total
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2.821,4K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2.812,2K
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Building Permits
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,8%
ឧបមា
1,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-4,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Building Permits
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,498M
ឧបមា
1,487M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,471M
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:10
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Buba Balz Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French 12-Month BTF Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,659%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,650%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French 3-Month BTF Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,785%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,791%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French 6-Month BTF Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,776%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,788%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB President Lagarde Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
New Home Sales (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-5,6%
ឧបមា
-4,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
8,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
New Home Sales (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
679K
ឧបមា
721K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
719K
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Dallas Fed Mfg Business Index (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-19,9
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-19,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
6-Month Bill Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,240%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,230%
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
2-Year Note Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,887%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,055%
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
3-Month Bill Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,280%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,270%
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
5-Year Note Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,420%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,899%
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC GBP speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-26,1K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-27,7K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Aluminium speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
6,3K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,2K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Copper speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-3,5K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-16,6K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Corn speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-124,0K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-109,2K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Crude Oil speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
207,3K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
215,7K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Gold speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
171,7K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
155,4K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,0K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Natural Gas speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-120,3K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-102,6K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC S&P 500 speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-80,1K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-52,8K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Silver speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
27,5K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
22,4K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Soybeans speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
73,8K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
86,7K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Wheat speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-77,5K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-59,0K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC CAD speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-65,4K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-70,4K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC CHF speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-19,0K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-20,2K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC AUD speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-78,0K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-71,0K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC JPY speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-105,5K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-130,2K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC NZD speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-16,9K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-17,0K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC RUB speculative positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-19,0K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-20,2K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC EUR speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
129,7K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
108,9K
អាទិភាព
ថ្ងៃអង្គារ 28.11.2023
ពេលវេលា
03:01
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BRC Shop Price Index
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,3%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,2%
ឧបមា
0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:20
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
MPC Member Ramsden Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:20
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
RBA Gov Bullock Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Custom-Based Export Data (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2.10%
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Custom-Based Import Data (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-8.30%
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Custom-Based Trade Data (USD) (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2.100B
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoJ Core CPI
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,0%
ឧបមា
3,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GfK German Consumer Climate (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-27,8
ឧបមា
-27,9
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-28,3
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French Consumer Confidence (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
87
ឧបមា
84
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
84
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian PPI (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian PPI (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-14,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian PPI (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian PPI (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-14,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Buba President Nagel Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian Trade Balance Non-EU (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,37B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,82B
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M3 Money Supply (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-1,0%
ឧបមា
-0,9%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M3 Money Supply (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
10.000.000
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Loans to Non Financial Corporations (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,3%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private Sector Loans
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,6%
ឧបមា
0,7%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M3 Money Supply (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
10,000,000
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M3 Money Supply (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
10.000.000
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
10.000.000
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
30-Year Treasury Gilt Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,664%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,926%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:10
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian 6-Month BOT Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,859%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,976%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB McCaul Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Redbook
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
6,3%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
House Price Index (Sep)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
6,1%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
House Price Index (Sep)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,6%
ឧបមា
0,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
House Price Index (Sep)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
414,8
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
412,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (Sep)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,7%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Sep)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,2%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Sep)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,9%
ឧបមា
4,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CB Consumer Confidence (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
102,0
ឧបមា
101,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
99,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Richmond Manufacturing Index (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-5
ឧបមា
1
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Richmond Manufacturing Shipments (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-8
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
9
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Richmond Services Index (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-11
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Fed Goolsbee Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:05
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Fed Waller Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Dallas Fed Services Revenues (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-2,4
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Texas Services Sector Outlook (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-11,6
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-18,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
FOMC Member Bowman Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB President Lagarde Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
52-Week Bill Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,935%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,135%
អាទិភាព
ពេលវេលា
20:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
MPC Member Haskel Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
7-Year Note Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,399%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,908%
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M2 Money Supply (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
20,73T
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
20,76T
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:05
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB's Lane Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ថ្ងៃពុធ 29.11.2023
ពេលវេលា
00:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
API Weekly Crude Oil Stock
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,817M
ឧបមា
-2,000M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
9,047M
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Construction Work Done (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,3%
ឧបមា
0,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Monthly CPI Indicator (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,90%
ឧបមា
5,20%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,60%
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
RBNZ Interest Rate Decision
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,50%
ឧបមា
5,50%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,50%
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
RBNZ Monetary Policy Statement
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
RBNZ Rate Statement
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoJ Board Member Adachi Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
05:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
RBNZ Press Conference
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M3 Money Supply (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
6,08%
ឧបមា
7,10%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
7,67%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private Sector Credit (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,94%
ឧបមា
4,40%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,60%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
North Rhine Westphalia CPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,0%
ឧបមា
3,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French Non-Farm Payrolls (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,1%
ឧបមា
-0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
North Rhine Westphalia CPI (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,3%
ឧបមា
0,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Q3)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-1,4%
ឧបមា
-1,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,3%
ឧបមា
0,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,4%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-1,0%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-4,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Trade Balance (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
8,90B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,30B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Turkish Economic Confidence Index (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
95,30
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
96,50
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Trade Balance (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-6,52B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-5,01B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Interest Rate Decision
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,50%
ឧបមា
2,50%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,50%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Exports
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
22,90B
ឧបមា
22,90B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
22,50B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Import Price Index
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
-0,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Import Price Index (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-14,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Import Price Index (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,3%
ឧបមា
-0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Import Price Index (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-13,0%
ឧបមា
-13,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-14,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Trade Ministry Trade Balance
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-6,52B
ឧបមា
-6,70B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-5,01B
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Consumer Confidence (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
72,8
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
70,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing Confidence (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
99,1
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
99,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish CPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,2%
ឧបមា
3,7%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish CPI (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,4%
ឧបមា
0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish HICP (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,2%
ឧបមា
3,7%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish HICP (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,6%
ឧបមា
-0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,0%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Business Confidence
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
85,20
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
85,90
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
European Central Bank Non-monetary Policy Meeting
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian Business Confidence (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
96,6
ឧបមា
96,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
96,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian Consumer Confidence (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
103,6
ឧបមា
102,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
101,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ZEW Expectations (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-29,6
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-37,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Baden Wuerttemberg CPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,4%
ឧបមា
4,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Bavaria CPI (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,4%
ឧបមា
0,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Bavaria CPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,8%
ឧបមា
3,7%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Brandenburg CPI (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,3%
ឧបមា
0,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Brandenburg CPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,1%
ឧបមា
4,6%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Hesse CPI (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,4%
ឧបមា
-0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Hesse CPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,9%
ឧបមា
3,6%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Saxony CPI (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,3%
ឧបមា
0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Saxony CPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,9%
ឧបមា
4,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Baden Wuerttemberg CPI
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,3%
ឧបមា
0,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoE Consumer Credit (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,289B
ឧបមា
1,500B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,370B
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M3 Money Supply (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2.988,6B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2.983,7B
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M4 Money Supply (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,3%
ឧបមា
-0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Mortgage Approvals (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
47,38K
ឧបមា
45,00K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
43,68K
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Mortgage Lending (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,05B
ឧបមា
-0,10B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,96B
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Net Lending to Individuals
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,2B
ឧបមា
1,2B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,5B
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Business and Consumer Survey (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
93,8
ឧបមា
93,7
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
93,5
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Business Climate (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,39
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,33
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Consumer Confidence (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-17,9
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Consumer Inflation Expectation (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
9,3
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
11,3
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Selling Price Expectations (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,3
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,5
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Services Sentiment (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,9
ឧបមា
4,3
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Sentiment (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-9,5
ឧបមា
-8,9
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-9,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Consumer Confidence (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-16,9
ឧបមា
-16,9
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-17,9
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
2-Year Treasury Gilt Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,554%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,964%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian PPI (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-9,5%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-14,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian PPI (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,5%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:10
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian 10-Year BTP Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,17%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,76%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:10
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian 5-Year BTP Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,61%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,12%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German 10-Year Bund Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,640%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:40
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German 10-Year Bund Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,450%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,640%
អាទិភាព
ពេលវេលា
14:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian Industrial Sales (Sep)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-2,60%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-5,00%
អាទិភាព
ពេលវេលា
14:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian Industrial Sales (Sep)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,20%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,40%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
MBA 30-Year Mortgage Rate
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
7,37%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
7,41%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
MBA Mortgage Applications
រយៈពេល
Weak
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,3%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
MBA Purchase Index
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
144,9
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
138,4
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Mortgage Market Index
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
176,1
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
175,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Mortgage Refinance Index
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
327,8
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
359,9
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish Business Confidence
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-9,6
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-8,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German CPI (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,4%
ឧបមា
-0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German CPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,2%
ឧបមា
3,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German HICP (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,7%
ឧបមា
-0,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German HICP (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,3%
ឧបមា
2,7%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Core PCE Prices (Q3)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,30%
ឧបមា
2,40%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,70%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Corporate Profits (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,1%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,2%
ឧបមា
4,9%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP Price Index (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,5%
ឧបមា
3,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP Sales (Q3)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,7%
ឧបមា
3,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Goods Trade Balance (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-89,84B
ឧបមា
-86,70B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-86,84B
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
PCE Prices (Q3)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,8%
ឧបមា
2,9%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Real Consumer Spending (Q3)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,6%
ឧបមា
4,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Inventories Ex Auto (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,9%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Current Account (Q3)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-3,2B
ឧបមា
1,0B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-7,3B
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Wholesale Inventories
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,2%
ឧបមា
0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:05
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoE Gov Bailey Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Crude Oil Inventories
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,609M
ឧបមា
-0,933M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
8,701M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
EIA Refinery Crude Runs
រយៈពេល
Weak
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,518M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,105M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Crude Oil Imports
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,665M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,259M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Cushing Crude Oil Inventories
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,854M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,858M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Distillate Fuel Production
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,060M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,185M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
EIA Weekly Distillates Stocks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,217M
ឧបមា
-0,394M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,018M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Gasoline Production
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,035M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,043M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Heating Oil Stockpiles
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,003M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,179M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
រយៈពេល
Weak
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,8%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Gasoline Inventories
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,764M
ឧបមា
0,229M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,749M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Natural Gas Storage
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-7B
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Production (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,3%
ឧបមា
5,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Russian Real Wage Growth (Sep)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
7,2%
ឧបមា
9,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
9,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
12,7%
ឧបមា
11,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
12,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,9%
ឧបមា
3,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Business Confidence
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
6,6
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
20:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP Monthly (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,0%
ឧបមា
3,8%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
FOMC Member Mester Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
22:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Beige Book
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 30.11.2023
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Building Consents (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
8,7%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-4,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Production (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,0%
ឧបមា
0,8%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Production forecast 1m ahead (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,3%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Production forecast 2m ahead (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,2%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-2,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Large Scale Retail Sales YoY (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,0%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,2%
ឧបមា
5,9%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Foreign Bonds Buying
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-84,5B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,0B
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Foreign Investments in Japanese Stocks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,2B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
286,0B
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Large Retailers' Sales
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-1,6%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ANZ Business Confidence (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
30,8
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
23,4
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
NBNZ Own Activity (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
26,3%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
23,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Building Approvals (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,80%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-7,60%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Building Approvals (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
7,5%
ឧបមា
1,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-4,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Building Capital Expenditure (Q3)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,7%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Housing Credit (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,4%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Plant/Machinery Capital Expenditure (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,5%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private House Approvals (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,2%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-4,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private New Capital Expenditure (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,6%
ឧបមា
1,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private Sector Credit (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,3%
ឧបមា
0,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Chinese Composite PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
50,4
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
50,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
49,4
ឧបមា
49,7
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,5
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Non-Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
50,2
ឧបមា
51,1
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
50,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoJ Board Member Nakamura Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
05:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Singapore (SGD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Bank Lending
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
791,5B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
787,6B
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:35
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
2-Year JGB Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,046%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,106%
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Construction Orders (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,2%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-3,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Household Confidence (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
36,1
ឧបមា
35,6
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
35,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Housing Starts (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-6,3%
ឧបមា
-6,8%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-6,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Production (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-4,29%
ឧបមា
-2,50%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-6,32%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Import Price Index (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Import Price Index (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
-13,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-14,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,1%
ឧបមា
-2,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-4,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,1%
ឧបមា
0,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Current account (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,700B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,400B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Exports (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
7,00%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,00%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Imports (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
10,50%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-7,90%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private Consumption (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,7%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private Investment (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,4%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Trade account (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,30B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,80B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Q3)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,9%
ឧបមា
5,6%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Nationwide HPI
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Nationwide HPI
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-3,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French Consumer Spending (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
-0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French CPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French CPI (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French GDP (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
PPI (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,70%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French PPI (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CPI NSA
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,10%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French GDP
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,7%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French HICP
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
-0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French HICP
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
4,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
KOF Leading Indicators (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
96,6
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
95,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Official Reserves Assets (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
747,9B
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Hong Kong (HKD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M3 Money Supply (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Hong Kong (HKD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
13,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Unemployment Change (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
22K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
30K
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Unemployment Rate (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
5,8%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Unemployment (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,678M
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Unemployment n.s.a. (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,607M
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian Monthly Unemployment Rate (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
7,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
7,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish Current account (Sep)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,19B
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Central Bank Currency Purchase (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1.400,0M
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
PPI (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
5,8%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
PPI (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
1,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian CPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian CPI (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
-0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian HICP (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
1,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian HICP (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
2,7%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CPI, n.s.a (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
124,54
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
HICP ex Energy & Food (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
6,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Core CPI
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
3,9%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Core CPI
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CPI
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
OPEC Meeting
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
HICP ex Energy and Food
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
14:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CBRT Monetary Policy Meeting Minutes
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
14:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Gross FX Reserves
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
89,23B
អាទិភាព
ពេលវេលា
14:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Net FX Reserves
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
28,99%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Trade Balance (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
9,05B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
13,14B
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Central Bank reserves (USD)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
581,2B
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Core PCE Price Index (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Core PCE Price Index (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
3,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
PCE Price index (Oct)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
3,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
PCE price index (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Personal Income (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Personal Spending (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Real Personal Consumption (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Average Weekly Earnings (Sep)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,15%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP Implicit Price (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,70%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Q3)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,12%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Sep)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP Annualized (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Average Weekly Earnings (Sep)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,15%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
8-Week Bill Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Continuing Jobless Claims
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
1.872K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1.840K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Initial Jobless Claims
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
220K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
209K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Jobless Claims 4-Week Avg.
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
220,00K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB President Lagarde Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:35
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB's Enria Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:05
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
FOMC Member Williams Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB McCaul Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Chicago PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
45,4
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
44,0
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Pending Home Sales (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
-2,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Pending Home Sales Index (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
72,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Natural Gas Storage
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
-12B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-7B
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB's Supervisory Board Member Jochnick Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Budget Balance (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-14,59B
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Dallas Fed PCE (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,00%
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Ukraine (UAH)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Current Account (USD) (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-5,500B
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
4-Week Bill Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,300%
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
8-Week Bill Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,280%
អាទិភាព
ពេលវេលា
20:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Buba President Nagel Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
20:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Buba Balz Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ថ្ងៃសុក្រ 01.12.2023
ពេលវេលា
00:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Fed's Balance Sheet
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
7.811B
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Reserve Balances with Federal Reserve Banks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,455T
អាទិភាព
ពេលវេលា
01:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Judo Bank Australia Manufacturing PMI
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
47,7
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Jobs/applications ratio (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
1,29
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,29
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
2,6%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Capital Spending (Q3)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
3,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
48,1
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Caixin Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
49,3
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,5
អាទិភាព
ពេលវេលា
07:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M3 Money Supply (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
403,4B
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Commodity Prices
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-16,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Russian S&P Global Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
53,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,40
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Nationwide HPI (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Nationwide HPI (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-3,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
45,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Currency Swaps (USD)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
30,5B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Foreign Reserves (USD)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
216,8B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French Government Budget Balance (Oct)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-186,1B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French Industrial Production
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Q3)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
HCOB Spain Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
45,6
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
45,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
procure.ch PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
42,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
40,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
HCOB Italy Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
45,5
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
44,9
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
HCOB France Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
42,6
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
42,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
HCOB Germany Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
42,3
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
40,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian GDP (Q3)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian GDP (Q3)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
47,9
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Change (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
67,78K
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate n.s.a. (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,80%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
43,8
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
43,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
45,4
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
46,6
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
44,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB's Elderson Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
14:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Car Registration (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
13,20%
អាទិភាព
ពេលវេលា
14:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Car Registration (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
18,10%
អាទិភាព
ពេលវេលា
14:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB President Lagarde Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
14:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB's Enria Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Total Vehicle Sales
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
45,45K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Avg hourly wages Permanent employee (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Employment Change (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
14,0K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
17,5K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Full Employment Change (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-3,3K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Part Time Employment Change (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
20,8K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Participation Rate (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
65,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
5,8%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P Global Canada Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P Global US Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
49,4
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
50,0
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Construction Spending (Oct)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Manufacturing Employment (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
46,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Manufacturing New Orders Index (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
45,5
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Manufacturing PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
47,6
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
46,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Manufacturing Prices (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
46,2
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
45,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Fed Goolsbee Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Total Vehicle Sales
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
15,50M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
15,50M
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Fed Chair Powell Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Atlanta Fed GDPNow (Q4)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
2,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
500
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
622
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC GBP speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-26,1K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Aluminium speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,3K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Copper speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-3,5K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Corn speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-124,0K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Crude Oil speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
207,3K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Gold speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
171,7K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,0K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Natural Gas speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-120,3K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC S&P 500 speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-80,1K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Silver speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
27,5K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Soybeans speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
73,8K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Wheat speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-77,5K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC CAD speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-65,4K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC CHF speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-19,0K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC AUD speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-78,0K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC JPY speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-105,5K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC NZD speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-16,9K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC RUB speculative positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-19,0K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC EUR speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
129,7K
អាទិភាព
ថ្ងៃសៅរ៍ 02.12.2023
ពេលវេលា
16:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Singapore (SGD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P Global Singapore PMI (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
50,2
អាទិភាព
scroll up