ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច

តាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចការចេញផ្សាយព័ត៌មាននិងសូចនាករទីផ្សារដើម្បីជួយអ្នកឱ្យទស្សន៍ទាយទិសដៅនៃទីផ្សារ Forex

ពេលវេលា
ពេលវេលានៅសល់
តំបន់
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
ឧបមា
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
អាទិភាព
ថ្ងៃអាទិត្យ 17.10.2021
18:00
none
USA (USD)
IMF Meetings
 
 
 
+
ថ្ងៃច័ន្ទ 18.10.2021
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q3)
Year
4.9%
4.1%
3.3%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q3)
Quarter
2.2%
1.4%
1.3%
+
02:01
none
UK (GBP)
Rightmove House Price Index
Month
1.8%
 
0.3%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
Non-Oil Exports (Sep)
Year
12,30%
9,60%
2,70%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
Non-Oil Exports (Sep)
Month
1,20%
2,40%
-3,50%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
Trade Balance
4,999B
 
6,253B
+
05:00
none
China (CNY)
Fixed Asset Investment (Sep)
Year
7,3%
7,9%
8,9%
+
05:00
none
China (CNY)
GDP (Q3)
Year
4,9%
5,2%
7,9%
+
05:00
none
China (CNY)
GDP (Q3)
Quarter
0,2%
0,5%
1,2%
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese GDP YTD (Q3)
Year
9,8%
 
12,7%
+
05:00
none
China (CNY)
Industrial Production (Sep)
Year
3,1%
4,5%
5,3%
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese Industrial Production YTD (Sep)
Year
11,8%
 
13,1%
+
05:00
none
China (CNY)
Retail Sales (Sep)
Year
4,4%
3,3%
2,5%
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese Retail Sales YTD (Sep)
Year
16,37%
 
18,15%
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
RBNZ Offshore Holdings (Sep)
48,60%
 
47,70%
+
05:00
none
China (CNY)
NBS Press Conference
 
 
 
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese Unemployment Rate
4,9%
 
5,1%
+
12:30
none
USA (USD)
FOMC Member Quarles Speaks
 
 
 
+
15:15
none
Canada (CAD)
Housing Starts (Sep)
251,2K
255,0K
262,8K
+
15:30
none
Canada (CAD)
Foreign Securities Purchases (Aug)
26,30B
 
14,06B
+
15:30
none
Canada (CAD)
Foreign Securities Purchases by Canadians (Aug)
15,17B
 
-4,69B
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
-0,629%
 
-0,641%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
-0,732%
 
-0,740%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
-0,667%
 
-0,675%
+
16:15
none
USA (USD)
Capacity Utilization Rate (Sep)
75,2%
76,5%
76,2%
+
16:15
none
USA (USD)
Industrial Production (Sep)
Year
4,60%
 
5,66%
+
16:15
none
USA (USD)
Industrial Production (Sep)
Month
-1,3%
0,2%
-0,1%
+
16:15
none
USA (USD)
Manufacturing Production (Sep)
Month
-0,7%
0,1%
-0,4%
+
17:00
none
USA (USD)
NAHB Housing Market Index (Oct)
80
76
76
+
17:30
none
Canada (CAD)
BoC Business Outlook Survey
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
0,055%
 
0,050%
+
18:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
0,060%
 
0,055%
+
18:40
none
Canada (CAD)
BoC Gov Council Member Lane Speaks
 
 
 
+
23:00
none
USA (USD)
US Foreign Buying, T-bonds (Aug)
30,70B
 
10,20B
+
23:00
none
USA (USD)
Overall Net Capital Flow (Aug)
91,00B
 
164,10B
+
23:00
none
USA (USD)
TIC Net Long-Term Transactions (Aug)
79,3B
 
2,0B
+
23:00
none
USA (USD)
TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Aug)
60,90B
 
-31,00B
+
ថ្ងៃអង្គារ 19.10.2021
04:30
none
Australia (AUD)
RBA Meeting Minutes
 
 
 
+
09:00
none
Switzerland (CHF)
Trade Balance (Sep)
5,052B
 
5,128B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Trade Balance
-3,90B
 
-1,60B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Construction Output (Aug)
Month
-1,28%
 
0,09%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Month Letras Auction
-0,667%
 
-0,641%
+
14:10
none
Eurozone (EUR)
ECB's Elderson Speaks
 
 
 
+
15:00
none
Eurozone (EUR)
ECB's Panetta Speaks
 
 
 
+
15:05
none
UK (GBP)
BoE Gov Bailey Speaks
 
 
 
+
15:30
none
USA (USD)
Building Permits (Sep)
1,589M
1,680M
1,721M
+
15:30
none
USA (USD)
Housing Starts (Sep)
1,555M
1,620M
1,580M
+
15:30
none
USA (USD)
Housing Starts (Sep)
Month
-1,6%
 
1,2%
+
15:30
none
USA (USD)
Building Permits (Sep)
Month
-7,7%
 
5,6%
+
15:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
15,4%
 
14,8%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
ECB's Lane Speaks
 
 
 
+
17:30
none
New Zealand (NZD)
GlobalDairyTrade Price Index
2,2%
 
0,0%
+
18:00
none
USA (USD)
FOMC Member Daly Speaks
 
 
 
+
18:00
none
Eurozone (EUR)
German Buba Mauderer Speaks
 
 
 
+
20:15
none
USA (USD)
FOMC Member Bowman Speaks
 
 
 
+
21:50
none
USA (USD)
FOMC Member Bostic Speaks
 
 
 
+
22:00
none
USA (USD)
Fed Waller Speaks
 
 
 
+
23:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
3,294M
2,233M
5,213M
+
ថ្ងៃពុធ 20.10.2021
02:30
none
Australia (AUD)
MI Leading Index
Month
0,0%
 
-0,3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Exports (Sep)
Year
13,0%
11,0%
26,2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Imports (Sep)
Year
38,6%
34,4%
44,7%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Trade Balance (Sep)
-622,8B
-519,2B
-637,2B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Adjusted Trade Balance
-0,62T
 
-0,34T
+
04:30
none
China (CNY)
House Prices (Sep)
Year
3,8%
 
4,2%
+
04:30
none
China (CNY)
PBoC Loan Prime Rate
3,85%
 
3,85%
+
06:05
none
China (CNY)
FDI (Sep)
19,60%
 
22,30%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core CPI (Sep)
Year
2,9%
3,0%
3,1%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core CPI MoM (Sep)
Month
0,4%
0,5%
0,7%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core PPI Output (Sep)
Month
0,5%
 
0,9%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core PPI Output (Sep)
Year
5,9%
 
5,4%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core RPI (Sep)
Month
0,4%
 
0,7%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core RPI (Sep)
Year
5,0%
 
4,9%
+
09:00
none
UK (GBP)
CPI (Sep)
Year
3,1%
3,2%
3,2%
+
09:00
none
UK (GBP)
CPI (Sep)
Month
0,3%
0,4%
0,7%
+
09:00
none
UK (GBP)
CPI, n.s.a (Sep)
112,40
 
112,10
+
09:00
none
UK (GBP)
PPI Input (Sep)
Month
0,4%
1,0%
0,5%
+
09:00
none
UK (GBP)
PPI Input (Sep)
Year
11,4%
11,6%
11,2%
+
09:00
none
UK (GBP)
PPI Output (Sep)
Year
6,7%
6,8%
6,0%
+
09:00
none
UK (GBP)
PPI Output (Sep)
Month
0,5%
0,5%
0,7%
+
09:00
none
UK (GBP)
RPI (Sep)
Month
0,4%
0,2%
0,6%
+
09:00
none
UK (GBP)
RPI (Sep)
Year
4,9%
4,7%
4,8%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German PPI (Sep)
Month
2,3%
1,0%
1,5%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German PPI (Sep)
Year
14,2%
12,7%
12,0%
+
10:20
none
Eurozone (EUR)
ECB's Elderson Speaks
 
 
 
+
10:50
none
Eurozone (EUR)
ECB's Elderson Speaks
 
 
 
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Current Account (Aug)
13,4B
 
21,6B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Current Account n.s.a. (Aug)
17,6B
 
30,2B
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (Sep)
Year
3,2%
3,1%
3,1%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (Sep)
Month
0,3%
0,2%
0,3%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (Sep)
Year
5,0%
5,0%
4,9%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (Sep)
Month
0,2%
0,3%
0,4%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Core CPI (Sep)
Year
1,9%
1,9%
1,6%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Core CPI (Sep)
Month
0,5%
0,5%
0,4%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
CPI (Sep)
Month
0,5%
0,5%
0,4%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
CPI (Sep)
Year
3,4%
3,4%
3,0%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
CPI ex Tobacco (Sep)
Year
3,4%
 
3,0%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
CPI ex Tobacco (Sep)
Month
0,5%
 
0,4%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
HICP ex Energy & Food (Sep)
Year
1,9%
1,9%
1,6%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
HICP ex Energy and Food (Sep)
Month
0,4%
0,4%
0,2%
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
German 10-Year Bund Auction
-0,160%
 
-0,220%
+
12:45
none
UK (GBP)
10-Year Treasury Gilt Auction
1,144%
 
0,740%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
3,23%
 
3,18%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
-6,3%
 
0,2%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
266,2
 
279,8
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
643,0
 
686,1
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
2.807,9
 
3.023,0
+
15:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (Sep)
Month
0,3%
 
0,2%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (Sep)
Year
3,7%
 
3,5%
+
15:30
none
Canada (CAD)
CPI (Sep)
Year
4,4%
4,3%
4,1%
+
15:30
none
Canada (CAD)
CPI (Sep)
Month
0,2%
0,1%
0,2%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Trimmed CPI
Year
3,4%
 
3,3%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Common CPI
Year
1,8%
 
1,8%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Median CPI
Year
2,8%
 
2,6%
+
17:30
none
Turkey (TRY)
Central Government Debt Stock (Sep)
 
 
2.041,7B
+
17:30
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
 
1,857M
6,088M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
 
 
-0,683M
+
17:30
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
 
 
-1,441M
+
17:30
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
 
 
-1,968M
+
17:30
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
 
 
-0,072M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
 
-0,700M
-0,024M
+
17:30
none
USA (USD)
Gasoline Production
 
 
0,239M
+
17:30
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
 
 
0,267M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
 
-0,1%
-2,9%
+
17:30
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
 
-1,267M
-1,958M
+
18:00
none
Russia (RUB)
PPI (Sep)
Month
 
 
1,5%
+
18:00
none
Russia (RUB)
PPI (Sep)
Year
 
 
28,6%
+
19:00
none
Russia (RUB)
Russian Real Wage Growth (Aug)
Year
 
3,5%
2,2%
+
19:00
none
Russia (RUB)
Retail Sales (Sep)
Year
 
3,8%
5,3%
+
19:00
none
USA (USD)
Chicago Fed President Evans Speaks
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
20-Year Bond Auction
 
 
1,795%
+
20:00
none
USA (USD)
FOMC Member Quarles Speaks
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
Beige Book
 
 
 
+
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 21.10.2021
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
 
 
139,8B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
 
 
1.013,5B
+
03:30
none
Australia (AUD)
NAB Quarterly Business Confidence
 
 
17
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
Credit Card Spending
Year
 
 
-6,3%
+
09:00
none
UK (GBP)
Public Sector Net Borrowing (Sep)
 
14,75B
19,78B
+
09:00
none
UK (GBP)
Public Sector Net Cash Requirement (Sep)
 
 
5,834B
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
GfK German Consumer Climate (Nov)
 
-1,6
0,3
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French Business Survey (Oct)
 
105
106
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Consumer Confidence (Oct)
 
 
79,7
+
10:30
none
Sweden (SEK)
Unemployment Rate (Sep)
 
 
8,5%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Aug)
Year
 
 
19,10%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Aug)
Month
 
 
0,90%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Unemployment Rate (Sep)
 
 
4,7%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Year BTAN Auction
 
 
-0,66%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
French 5-Year BTAN Auction
 
 
-0,48%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish 10-Year Obligacion Auction
 
 
0,450%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish 15-Year Obligacion Auction
 
 
0,366%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Year Bonos Auction
 
 
-0,510%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish 50-Year Obligacion Auction
 
 
1,307%
+
13:00
none
UK (GBP)
CBI Industrial Trends Orders (Oct)
 
18
22
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
EU Leaders Summit
 
 
 
+
14:00
none
Turkey (TRY)
One-Week Repo Rate (Oct)
 
17,50%
18,00%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
Overnight Borrowing Rate (Oct)
 
 
16,50%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
Overnight Lending Rate (Oct)
 
 
19,50%
+
14:00
none
Ukraine (UAH)
Interest Rate Decision
 
8,50%
8,50%
+
15:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
 
 
615,4B
+
15:30
none
USA (USD)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Oct)
 
25,0
30,7
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed Business Conditions (Oct)
 
 
20,0
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed CAPEX Index (Oct)
 
 
23,60
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed Employment (Oct)
 
 
26,3
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed New Orders (Oct)
 
 
15,9
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed Prices Paid (Oct)
 
 
67,30
+
15:30
none
Canada (CAD)
New Housing Price Index (Sep)
Month
 
 
0,7%
+
15:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
 
2.550K
2.593K
+
15:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
 
300K
293K
+
15:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
 
 
334,25K
+
15:30
none
Canada (CAD)
ADP Nonfarm Employment Change
 
 
39,4K
+
16:00
none
USA (USD)
Fed Waller Speaks
 
 
 
+
16:30
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Year
 
 
9,6%
+
16:30
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Month
 
 
1,6%
+
17:00
none
USA (USD)
Existing Home Sales (Sep)
 
6,09M
5,88M
+
17:00
none
USA (USD)
Existing Home Sales (Sep)
Month
 
 
-2,0%
+
17:00
none
USA (USD)
US Leading Index (Sep)
Month
 
0,4%
0,9%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Confidence (Oct)
 
-5,0
-4,0
+
17:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
 
 
81B
+
18:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
 
 
0,035%
+
18:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
 
 
0,080%
+
20:00
none
USA (USD)
5-Year TIPS Auction
 
 
-1,416%
+
22:00
none
Australia (AUD)
RBA Governor Lowe Speaks
 
 
 
+
ថ្ងៃសុក្រ 22.10.2021
01:00
none
Australia (AUD)
Services PMI
 
 
44,9
+
02:00
none
Australia (AUD)
Manufacturing PMI
 
 
56,8
+
02:01
none
UK (GBP)
GfK Consumer Confidence (Oct)
 
-16
-13
+
02:30
none
Japan (JPY)
CPI, n.s.a (Sep)
Month
 
 
0,2%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National Core CPI (Sep)
Year
 
0,1%
-0,2%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National CPI (Sep)
Year
 
 
-0,4%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National CPI
Month
 
 
-0,2%
+
03:30
none
Japan (JPY)
Manufacturing PMI (Oct)
 
 
51,5
+
03:30
none
Singapore (SGD)
URA Property Index (Q3)
Quarter
 
 
0,90%
+
03:30
none
Japan (JPY)
Services PMI
 
 
47,8
+
04:00
none
USA (USD)
FOMC Member Williams Speaks
 
 
 
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Export Data (Sep)
 
11,62%
8,93%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Import Data (Sep)
 
33,10%
47,92%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Trade Data (USD) (Sep)
 
-0,800B
-1,220B
+
09:00
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (Sep)
Month
 
0,2%
-1,2%
+
09:00
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (Sep)
Year
 
-1,7%
-0,9%
+
09:00
none
UK (GBP)
Retail Sales (Sep)
Month
 
0,5%
-0,9%
+
09:00
none
UK (GBP)
Retail Sales (Sep)
Year
 
-0,4%
1,9%
+
09:00
none
Norway (NOK)
Industrial Confidence (Q3)
 
 
11,3
+
10:15
none
Eurozone (EUR)
French Manufacturing PMI (Oct)
 
54,0
55,0
+
10:15
none
Eurozone (EUR)
French Markit Composite PMI (Oct)
 
54,7
55,3
+
10:15
none
Eurozone (EUR)
French Services PMI (Oct)
 
55,5
56,2
+
10:30
none
Eurozone (EUR)
German Composite PMI (Oct)
 
54,0
55,5
+
10:30
none
Eurozone (EUR)
German Manufacturing PMI (Oct)
 
56,5
58,4
+
10:30
none
Eurozone (EUR)
German Services PMI (Oct)
 
55,0
56,2
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
 
 
244,8B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
 
 
32,1B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Manufacturing PMI (Oct)
 
57,0
58,6
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Markit Composite PMI (Oct)
 
55,2
56,2
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Services PMI (Oct)
 
55,5
56,4
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
CPI (Sep)
Year
 
3,00%
1,60%
+
11:30
none
UK (GBP)
Manufacturing PMI (Oct)
 
 
57,1
+
11:30
none
UK (GBP)
Composite PMI (Oct)
 
 
54,9
+
11:30
none
UK (GBP)
Services PMI (Oct)
 
 
55,4
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
EU Leaders Summit
 
 
 
+
13:30
none
Russia (RUB)
Interest Rate Decision (Oct)
 
7,25%
6,75%
+
15:00
none
Russia (RUB)
CBR Press Conference
 
 
 
+
15:30
none
Canada (CAD)
Core Retail Sales (Aug)
Month
 
2,8%
-1,0%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Retail Sales (Aug)
Month
 
2,0%
-0,6%
+
15:30
none
Ukraine (UAH)
Industrial Production
Month
 
 
3,2%
+
16:45
none
USA (USD)
Manufacturing PMI (Oct)
 
60,3
60,7
+
16:45
none
USA (USD)
Markit Composite PMI (Oct)
 
 
55,0
+
16:45
none
USA (USD)
Services PMI (Oct)
 
55,1
54,9
+
17:00
none
USA (USD)
FOMC Member Daly Speaks
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
 
 
445
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
 
 
543
+
21:00
none
USA (USD)
Federal Budget Balance
 
 
-171,0B
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
 
 
-12,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
 
 
3,5K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
 
 
22,5K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
 
 
279,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
 
 
404,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
 
 
185,5K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
 
 
-0,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
 
 
-130,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
 
 
98,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
 
 
18,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
 
 
42,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
 
 
-4,5K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
 
 
-27,9K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
 
 
-13,0K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
 
 
-87,6K
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
 
 
-76,6K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
 
 
8,7K
+
22:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
19,3K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
 
 
-18,4K
+
scroll up