ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច

តាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចការចេញផ្សាយព័ត៌មាននិងសូចនាករទីផ្សារដើម្បីជួយអ្នកឱ្យទស្សន៍ទាយទិសដៅនៃទីផ្សារ Forex

ពេលវេលា
ពេលវេលានៅសល់
តំបន់
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
ឧបមា
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
អាទិភាព
ថ្ងៃច័ន្ទ 30.01.2023
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Exports (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
6.72B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6.34B
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Imports (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
7.19B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
8.52B
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Trade Balance (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-475M
ឧបមា
-1,750M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-2,180M
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Trade Balance (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-14,460M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-14,980M
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Credit Indicator (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,5%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Turkish Economic Confidence Index (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
99,30
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
97,60
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Q4)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,6%
ឧបមា
1,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,6%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
KOF Leading Indicators (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
97,2
ឧបមា
93,3
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
91,5
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish HICP (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,8%
ឧបមា
4,7%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish Retail Sales (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,0%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish CPI
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,3%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish CPI
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,8%
ឧបមា
4,9%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish HICP
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,5%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Central Bank Currency Purchase (Feb)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1.500,0M
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German GDP (Q4)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,5%
ឧបមា
0,8%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German GDP (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,2%
ឧបមា
0,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian Trade Balance Non-EU (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,08B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,01B
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Business and Consumer Survey (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
99,9
ឧបមា
97,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
97,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Business Climate (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,69
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,57
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Consumer Confidence (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-20,9
ឧបមា
-20,9
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-22,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Consumer Inflation Expectation (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
17,7
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
23,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Services Sentiment (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
10,7
ឧបមា
7,9
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
7,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Sentiment (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,3
ឧបមា
-0,6
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Selling Price Expectations (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
31,9
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
37,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish Business Confidence
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-4,3
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-5,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French 12-Month BTF Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,875%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,833%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French 3-Month BTF Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,330%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,285%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French 6-Month BTF Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,578%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,536%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Dallas Fed Mfg Business Index (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-8,4
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-20,0
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
3-Month Bill Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,595%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,575%
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
6-Month Bill Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,680%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,685%
អាទិភាព
ពេលវេលា
20:16
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian PPI (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,9%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
20:17
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian PPI (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
31,7%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
29,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Loan Officer Survey
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ថ្ងៃអង្គារ 31.01.2023
ពេលវេលា
02:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Jobs/applications ratio (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,35
ឧបមា
1,36
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,35
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,5%
ឧបមា
2,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Production (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,1%
ឧបមា
-1,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Production forecast 1m ahead (Jan)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,0%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Production forecast 2m ahead (Feb)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,1%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,8%
ឧបមា
3,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Large Retailers' Sales
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,1%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Housing Credit (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,3%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private Sector Credit (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,3%
ឧបមា
0,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-3,9%
ឧបមា
-0,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Chinese Composite PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
52,9
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
42,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Chinese Industrial profit (Jul)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-4,00%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-3,60%
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Chinese Industrial profit YTD (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-4,0%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-3,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
50,1
ឧបមា
49,8
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
47,0
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Non-Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
54,4
ឧបមា
52,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
41,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
05:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Singapore (SGD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Bank Lending
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
813,5B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
816,5B
អាទិភាព
ពេលវេលា
05:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Singapore (SGD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate (Q4)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,0%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:35
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
2-Year JGB Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,009%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,043%
អាទិភាព
ពេលវេលា
07:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Production (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-8,19%
ឧបមា
-6,00%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-5,08%
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Construction Orders (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
8,5%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-9,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Household Confidence (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
31,0
ឧបមា
30,5
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
30,3
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Housing Starts (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-1,7%
ឧបមា
0,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Singapore (SGD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Business Expectations (Q4)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-25,00
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-20,00
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M3 Money Supply (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
8,66%
ឧបមា
8,90%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
8,76%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private Sector Credit (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
7,73%
ឧបមា
8,20%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
8,30%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French Consumer Spending (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-1,3%
ឧបមា
0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French GDP (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,1%
ឧបមា
0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CPI (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
8,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French GDP
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,5%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German GDP (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German GDP (Q4)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,7%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Import Price Index (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-1,6%
ឧបមា
-2,6%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-4,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Import Price Index (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
12,6%
ឧបមា
12,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
14,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Retail Sales (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-5,3%
ឧបមា
0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Retail Sales (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-6,4%
ឧបមា
-1,8%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-5,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Current account (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,100B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,400B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Exports (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-12,90%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-5,50%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Imports (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-10,50%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
8,20%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private Consumption (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,4%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private Investment (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-1,2%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Trade account (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,00B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,50B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Trade Balance (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-9,70B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-8,80B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Tourism Revenues (Q4)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
11,37B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
17,95B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-2,8%
ឧបមា
-0,7%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French PPI (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,4%
ឧបមា
0,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French CPI (Jan)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,4%
ឧបមា
0,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French CPI (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
6,0%
ឧបមា
6,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French PPI
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French HICP (Jan)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,4%
ឧបមា
0,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French HICP (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
7,0%
ឧបមា
7,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Exports (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
22,90B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
22,92B
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Foreign Arrivals (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
26,79%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
44,60%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Hong Kong (HKD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M3 Money Supply (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,6%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Unemployment Change (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-15K
ឧបមា
5K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-13K
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Unemployment Rate (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,5%
ឧបមា
5,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Unemployment (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,498M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,520M
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Unemployment n.s.a. (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,616M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,454M
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian Monthly Unemployment Rate (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
7,8%
ឧបមា
7,8%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
7,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish Current account (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,64B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,70B
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB Bank Lending Survey
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Central Bank Currency Purchase (Feb)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1.900,0M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1.500,0M
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoE Consumer Credit (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,493B
ឧបមា
1,050B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,488B
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
M4 Money Supply (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,8%
ឧបមា
1,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Mortgage Approvals (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
35,61K
ឧបមា
45,00K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
46,19K
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Mortgage Lending (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,24B
ឧបមា
4,00B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,26B
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Net Lending to Individuals
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,7B
ឧបមា
5,1B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,7B
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian GDP (Q4)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,7%
ឧបមា
1,6%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian GDP (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,1%
ឧបមា
-0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,9%
ឧបមា
2,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,1%
ឧបមា
-0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:10
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian 10-Year BTP Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,28%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,96%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:10
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian 5-Year BTP Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,70%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,48%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German 2-Year Schatz Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,640%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,580%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Trade Balance (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,43B
ឧបមា
5,50B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
7,30B
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Employment Benefits (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,80%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,00%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Employment Cost Index (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,0%
ឧបមា
1,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Employment Wages (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,00%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,30%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,1%
ឧបមា
0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,80%
ឧបមា
3,50%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,10%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
OPEC Crude Oil Production Congo (Barrel)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,26M
ឧបមា
0,26M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,26M
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
OPEC Crude oil Production Saudi Arabia (Barrel)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
10,44M
ឧបមា
10,44M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
10,45M
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Redbook
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,9%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
House Price Index (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
8,2%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
9,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
House Price Index (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,1%
ឧបមា
-0,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
House Price Index (Nov)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
392,3
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
392,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,5%
ឧបមា
-0,6%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Nov)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,8%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Nov)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
6,8%
ឧបមា
6,8%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
8,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Chicago PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
44,3
ឧបមា
45,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
45,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CB Consumer Confidence (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
107,1
ឧបមា
109,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
109,0
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Dallas Fed Services Revenues (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,9
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Texas Services Sector Outlook (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-15,0
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-20,5
អាទិភាព
ពេលវេលា
20:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Ukraine (UAH)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Current Account (USD) (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
8,598B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
8,415B
អាទិភាព
ពេលវេលា
20:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Ukraine (UAH)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Current Account (USD) (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
8,450B
អាទិភាព
ថ្ងៃពុធ 01.02.2023
ពេលវេលា
00:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
API Weekly Crude Oil Stock
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
6,330M
ឧបមា
-1,000M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,378M
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Employment Change (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,2%
ឧបមា
0,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate (Q4)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,4%
ឧបមា
3,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Labor Cost Index (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,1%
ឧបមា
1,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Labor Cost Index (Q4)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,3%
ឧបមា
4,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Participation Rate (Q4)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
71,70%
ឧបមា
71,70%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
71,70%
អាទិភាព
ពេលវេលា
01:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
50,0
ឧបមា
49,8
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
50,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:40
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
RBA Kohler Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:01
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BRC Shop Price Index
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
8,0%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
7,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
48,9
ឧបមា
48,9
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,9
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Caixin Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
49,2
ឧបមា
49,5
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:35
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
10-Year JGB Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,500%
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Commodity Prices
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
10,6%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
14,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P Global Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
52,6
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
53,0
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
50,10
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,10
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Nationwide HPI (Jan)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,6%
ឧបមា
-0,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Nationwide HPI (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,1%
ឧបមា
1,9%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
46,8
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
45,9
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
48,4
ឧបមា
48,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
46,4
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
procure.ch PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
49,3
ឧបមា
54,8
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
54,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Hong Kong (HKD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,0%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-2,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Hong Kong (HKD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
GDP
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-4,2%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-4,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
50,4
ឧបមា
49,6
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,5
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
50,5
ឧបមា
50,8
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
47,3
ឧបមា
47,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
47,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
50,0
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
50,0
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
48,8
ឧបមា
48,8
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
47,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
47,0
ឧបមា
46,7
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
46,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian CPI (Jan)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,2%
ឧបមា
0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian CPI (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
10,1%
ឧបមា
10,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
11,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian HICP (Jan)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-1,3%
ឧបមា
-1,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian HICP (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
10,9%
ឧបមា
11,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
12,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CPI (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
8,5%
ឧបមា
9,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
9,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CPI, n.s.a (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
120,06
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
120,52
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
HICP ex Energy & Food (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
7,0%
ឧបមា
6,9%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
6,6%
ឧបមា
6,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
OPEC Meeting
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Core CPI
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,8%
ឧបមា
-0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Core CPI
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,2%
ឧបមា
5,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CPI
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,4%
ឧបមា
-0,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
HICP ex Energy and Food
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,4%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German 10-Year Bund Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,270%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,250%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Total Vehicle Sales (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,80%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
16,20%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Total Vehicle Sales (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
43,51K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
41,78K
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
MBA 30-Year Mortgage Rate
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
6,19%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,20%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
MBA Mortgage Applications
រយៈពេល
Weak
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-9,0%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
7,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
MBA Purchase Index
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
184,3
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
205,4
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Mortgage Market Index
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
232,4
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
255,3
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Mortgage Refinance Index
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
466,6
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
502,3
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ADP Nonfarm Employment Change (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
106K
ឧបមា
178K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
253K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Initial Jobless Claims
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
186K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Jobless Claims 4-Week Avg.
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
197,50K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB Press Conference
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
51,0
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
46,9
ឧបមា
46,8
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
46,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Construction Spending (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,4%
ឧបមា
-0,1%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Manufacturing Employment (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
50,6
ឧបមា
49,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
50,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Manufacturing New Orders Index (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
42,5
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
45,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
47,4
ឧបមា
48,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,4
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Manufacturing Prices (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
44,5
ឧបមា
39,5
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
39,4
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
JOLTs Job Openings (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
11,012M
ឧបមា
10,250M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
10,440M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Crude Oil Inventories
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,140M
ឧបមា
0,376M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,533M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
EIA Refinery Crude Runs
រយៈពេល
Weak
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,020M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,128M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Crude Oil Imports
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,593M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,791M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Cushing Crude Oil Inventories
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,315M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,267M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Distillate Fuel Production
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,100M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,009M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
EIA Weekly Distillates Stocks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,320M
ឧបមា
-1,300M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,507M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Gasoline Production
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,612M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,034M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Heating Oil Stockpiles
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,328M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,234M
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
រយៈពេល
Weak
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-0,4%
ឧបមា
0,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Gasoline Inventories
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,576M
ឧបមា
1,442M
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,763M
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Industrial Production (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-4,3%
ឧបមា
-4,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
22:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Fed Interest Rate Decision
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,75%
ឧបមា
4,75%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,50%
អាទិភាព
ពេលវេលា
22:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
FOMC Statement
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
22:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
FOMC Press Conference
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 02.02.2023
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Building Consents (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-7,2%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Participation Rate (Q4)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
71,70%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
71,70%
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Employment Change (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate (Q4)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
3,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Foreign Bonds Buying
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-715,4B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-341,9B
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Foreign Investments in Japanese Stocks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
379,5B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-85,0B
អាទិភាព
ពេលវេលា
02:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Monetary Base
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-3,8%
ឧបមា
-3,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-6,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Hong Kong (HKD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Interest Rate Decision
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
5,00%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,75%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Building Approvals (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
18,5%
ឧបមា
1,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-8,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private House Approvals (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-2,3%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-2,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
NAB Quarterly Business Confidence
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-1
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
9
អាទិភាព
ពេលវេលា
06:35
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
10-Year JGB Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0,485%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,500%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Current Account Balance n.s.a (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
16,9B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Exports (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-6,3%
ឧបមា
-3,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Imports (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-6,1%
ឧបមា
-0,8%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-3,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Trade Balance (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
10,0B
ឧបមា
9,2B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
10,9B
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
SECO Consumer Climate (Q1)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-9
ឧបមា
-38
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-47
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish Unemployment Change
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
70,7K
ឧបមា
-15,2K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-43,7K
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Exports (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
19,40B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
22,92B
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish 10-Year Obligacion Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,306%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French 10-Year OAT Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,68%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,77%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoE MPC vote cut (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
0
ឧបមា
0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoE MPC vote hike (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
7
ឧបមា
7
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
7
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoE MPC vote unchanged (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2
ឧបមា
2
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoE Interest Rate Decision (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
4,00%
ឧបមា
4,00%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,50%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoE MPC Meeting Minutes
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Challenger Job Cuts (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
102,943K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
43,651K
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Challenger Job Cuts
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
440,0%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
129,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
All Car Sales (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,12M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,81M
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
All Truck Sales (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
12,62M
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
10,56M
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Central Bank reserves (USD)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
597,7B
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
594,6B
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Singapore (SGD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
49,8
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Deposit Facility Rate (Feb)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
2,50%
ឧបមា
2,50%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,00%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB Interest Rate Decision (Feb)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,00%
ឧបមា
3,00%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,50%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB Marginal Lending Facility
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,25%
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,75%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB Monetary Policy Statement
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Nonfarm Productivity (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
3,0%
ឧបមា
2,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,4%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unit Labor Costs (Q4)
រយៈពេល
Quarter
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1,1%
ឧបមា
1,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Building Permits (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
-7,3%
ឧបមា
-5,0%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
14,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Continuing Jobless Claims
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
1.655K
ឧបមា
1.677K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1.666K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Initial Jobless Claims
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
183K
ឧបមា
200K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
186K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Jobless Claims 4-Week Avg.
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
191,75K
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
197,50K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB Press Conference
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French 10-Year OAT Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,77%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoE Gov Bailey Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Durables Excluding Defense (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Durables Excluding Transport (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Factory Orders (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
2,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-1,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Factory orders ex transportation (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,8%
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB President Lagarde Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB President Lagarde Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Natural Gas Storage
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
-142B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-91B
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
4-Week Bill Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,500%
អាទិភាព
ពេលវេលា
19:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
8-Week Bill Auction
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,525%
អាទិភាព
ពេលវេលា
20:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
SNB Chairman Thomas Jordan speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB President Lagarde Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ថ្ងៃសុក្រ 03.02.2023
ពេលវេលា
00:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
AIG Construction Index (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
AIG Manufacturing Index (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
44,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
00:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
AIG Construction Index (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
01:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Services PMI
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
48,3
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
47,3
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Services PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
52,4
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Hong Kong (HKD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Home Loans
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-2,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
03:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Invest Housing Finance
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-3,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
04:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
China (CNY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Caixin Services PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
51,6
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,0
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Singapore (SGD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
08:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Singapore (SGD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-3,7%
អាទិភាព
ពេលវេលា
09:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P Global Services PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
45,9
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CPI (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
53,50%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
64,27%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CPI (Jan)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
3,80%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,18%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
PPI (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
97,72%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Turkey (TRY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
PPI (Jan)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,24%
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
ZAR (ZAR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
South Africa Standard Bank PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
50,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Sweden (SEK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Services PMI (Jan)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
53,0
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Currency Swaps (USD)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
27,2B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Thailand (THB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Foreign Reserves (USD)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
224,2B
អាទិភាព
ពេលវេលា
10:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French Industrial Production (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,2%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
2,0%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Spanish Services PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
52,5
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
51,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Hong Kong (HKD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Retail Sales (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-4,2%
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
SNB Gov Board Member Maechler Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French Government Budget Balance (Dec)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-159,3B
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian Composite PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Italian Services PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
51,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,9
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French S&P Global Composite PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
49,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,0
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:50
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
French Services PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
49,2
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Composite PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
49,7
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
11:55
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
German Services PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
50,4
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
50,4
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Change (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
58,78K
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate n.s.a. (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
1,80%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,60%
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P Global Composite PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
50,2
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
50,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Services PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
50,7
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
50,7
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Russia (RUB)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Russian Forex Intervention (Feb)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
-79,8B
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
634,7B
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Composite PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
47,8
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
47,8
អាទិភាព
ពេលវេលា
12:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Services PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
48,0
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
48,0
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Norway (NOK)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
House Price Index (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
1,50%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
PPI (Dec)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
22,5%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
27,1%
អាទិភាព
ពេលវេលា
13:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
PPI (Dec)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
-0,4%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-0,9%
អាទិភាព
ពេលវេលា
15:15
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
BoE MPC Member Pill Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Eurozone (EUR)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ECB's Elderson Speaks
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
 
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Average Hourly Earnings (Jan)
រយៈពេល
Year
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
4,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
4,6%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Average Hourly Earnings (Jan)
រយៈពេល
Month
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
0,3%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
0,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Average Weekly Hours (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
34,3
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
34,3
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Government Payrolls (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,0K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Manufacturing Payrolls (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
6K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
8K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Nonfarm Payrolls (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
185K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
223K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Participation Rate (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
62,3%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Payrolls Benchmark
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
374,00
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Payrolls Benchmark, n.s.a.
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
462,00K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Private Nonfarm Payrolls (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
190K
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
220K
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
U6 Unemployment Rate (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
6,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
16:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Unemployment Rate (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
3,6%
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
3,5%
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
S&P Global Composite PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
46,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
17:45
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
Services PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
46,6
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
46,6
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Non-Manufacturing Business Activity (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
54,5
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
53,5
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Non-Manufacturing Employment (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,4
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Non-Manufacturing New Orders (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
45,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Non-Manufacturing PMI (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
50,4
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
49,2
អាទិភាព
ពេលវេលា
18:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
ISM Non-Manufacturing Prices (Jan)
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
68,1
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
609
អាទិភាព
ពេលវេលា
21:00
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
771
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
UK (GBP)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC GBP speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-23,9K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Aluminium speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
5,9K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Copper speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
20,2K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Corn speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
277,4K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Crude Oil speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
249,8K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Gold speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
157,7K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-25,3K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Natural Gas speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-171,0K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC S&P 500 speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-209,0K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Silver speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
25,7K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Soybeans speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
155,2K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
USA (USD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC Wheat speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-48,3K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Canada (CAD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC CAD speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-30,7K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Switzerland (CHF)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC CHF speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-9,5K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Australia (AUD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC AUD speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-33,2K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
Japan (JPY)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
CFTC JPY speculative net positions
រយៈពេល
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
 
ឧបមា
 
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
-21,6K
អាទិភាព
ពេលវេលា
23:30
ពេលវេលានៅសល់
none
តំបន់
New Zealand (NZD)
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូ