ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច

តាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចការចេញផ្សាយព័ត៌មាននិងសូចនាករទីផ្សារដើម្បីជួយអ្នកឱ្យទស្សន៍ទាយទិសដៅនៃទីផ្សារ Forex

ពេលវេលា
ពេលវេលានៅសល់
តំបន់
ព្រឹត្តិការណ៍ / សូចនាករ
បច្ចុប្បន្
តម្លៃ
ឧបមា
មុន/
ពិនិត្យឡើងវិញ
អាទិភាព
ថ្ងៃច័ន្ទ 24.01.2022
01:00
none
Australia (AUD)
Manufacturing PMI
55.3
 
57.7
+
01:00
none
Australia (AUD)
Services PMI
45.0
 
55.1
+
03:30
none
Japan (JPY)
Manufacturing PMI (Jan)
54,6
55,0
54,3
+
03:30
none
Japan (JPY)
Services PMI (Jan)
46,6
 
52,1
+
08:00
none
Singapore (SGD)
CPI (Dec)
Year
4,0%
3,8%
3,8%
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Manufacturing PMI (Jan)
55,5
55,5
55,6
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Markit Composite PMI (Jan)
52,7
54,5
55,8
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Services PMI (Jan)
53,1
55,3
57,0
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Composite PMI (Jan)
54,3
49,2
49,9
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Manufacturing PMI (Jan)
60,5
57,0
57,4
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Services PMI (Jan)
52,2
48,0
48,7
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Manufacturing PMI (Jan)
59,0
57,5
58,0
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Markit Composite PMI (Jan)
52,4
52,6
53,3
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Services PMI (Jan)
51,2
52,2
53,1
+
12:30
none
UK (GBP)
Composite PMI
53,4
55,0
53,6
+
12:30
none
UK (GBP)
Manufacturing PMI
56,9
57,7
57,9
+
12:30
none
UK (GBP)
Services PMI
53,3
53,9
53,6
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
German Buba Monthly Report
 
 
 
+
16:30
none
USA (USD)
Chicago Fed National Activity (Dec)
-0,15
 
0,44
+
16:30
none
Canada (CAD)
Manufacturing Sales
Month
0,8%
 
2,6%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
-0,663%
 
-0,632%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
-0,672%
 
-0,650%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
-0,670%
 
-0,646%
+
17:30
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Year
5,1%
 
5,8%
+
17:30
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Month
19,3%
 
0,1%
+
17:45
none
USA (USD)
Manufacturing PMI (Jan)
55,0
56,7
57,7
+
17:45
none
USA (USD)
Markit Composite PMI (Jan)
50,8
 
57,0
+
17:45
none
USA (USD)
Services PMI (Jan)
50,9
55,0
57,6
+
19:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
0,190%
 
0,170%
+
19:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
0,380%
 
0,365%
+
21:00
none
USA (USD)
2-Year Note Auction
0,990%
 
0,769%
+
ថ្ងៃអង្គារ 25.01.2022
03:30
none
Australia (AUD)
CPI (Q4)
Quarter
1,3%
1,0%
0,8%
+
03:30
none
Australia (AUD)
CPI (Q4)
Year
3,5%
3,2%
3,0%
+
03:30
none
Australia (AUD)
CPI Index Number (Q4)
121,30
 
119,70
+
03:30
none
Australia (AUD)
NAB Business Confidence (Dec)
-12
 
12
+
03:30
none
Australia (AUD)
NAB Business Survey (Dec)
8
 
12
+
03:30
none
Australia (AUD)
Trimmed Mean CPI (Q4)
Year
2,6%
2,4%
2,1%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Trimmed Mean CPI (Q4)
Quarter
1,0%
0,7%
0,7%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Weighted mean CPI (Q4)
Year
2,7%
2,3%
2,2%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Weighted mean CPI (Q4)
Quarter
0,9%
0,7%
0,8%
+
08:00
none
Japan (JPY)
BoJ Core CPI
Year
0,9%
0,7%
0,8%
+
10:00
none
UK (GBP)
Public Sector Net Borrowing (Dec)
16,10B
15,22B
14,00B
+
10:00
none
UK (GBP)
Public Sector Net Cash Requirement (Dec)
 
 
36,980B
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Capacity Utilization (Jan)
77,6%
 
78,7%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Manufacturing Confidence (Jan)
109,5
 
106,1
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish PPI
Year
35,9%
 
32,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German Business Expectations (Jan)
95,2
93,0
92,7
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German Current Assessment (Jan)
96,1
96,3
96,9
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German Ifo Business Climate Index (Jan)
95,7
94,7
94,8
+
13:45
none
UK (GBP)
10-Year Treasury Gilt Auction
 
 
0,918%
+
14:00
none
UK (GBP)
CBI Industrial Trends Orders (Jan)
24
22
24
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
15,6%
 
15,2%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Nov)
Year
17,5%
 
17,4%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Nov)
Month
1,1%
1,1%
1,1%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Nov)
362,4
 
358,4
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (Nov)
Month
1,2%
0,9%
1,0%
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Nov)
Month
1,0%
 
0,8%
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Nov)
Year
18,3%
18,0%
18,5%
+
18:00
none
USA (USD)
CB Consumer Confidence (Jan)
113,8
111,8
115,2
+
18:00
none
USA (USD)
Richmond Manufacturing Index (Jan)
8
14
16
+
18:00
none
USA (USD)
Richmond Manufacturing Shipments (Jan)
14
 
12
+
18:00
none
USA (USD)
Richmond Services Index (Jan)
4
 
12
+
19:30
none
USA (USD)
52-Week Bill Auction
0,630%
 
0,390%
+
21:00
none
USA (USD)
5-Year Note Auction
1,533%
 
1,263%
+
ថ្ងៃពុធ 26.01.2022
00:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
-0,872M
-0,400M
1,404M
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Exports (Dec)
 
 
5,86B
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Imports (Dec)
 
 
6,73B
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Trade Balance (Dec)
Year
 
 
-6.040M
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Trade Balance (Dec)
Month
 
-700M
-864M
+
02:50
none
Japan (JPY)
BoJ Summary of Opinions
 
 
 
+
02:50
none
Japan (JPY)
Corporate Services Price Index (CSPI)
Year
1,1%
1,0%
1,1%
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
Credit Card Spending
Year
1,2%
 
-0,4%
+
08:00
none
Thailand (THB)
Industrial Production (Dec)
Year
 
5,28%
4,84%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Industrial Production (Dec)
Year
15,6%
12,0%
14,1%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Industrial Production (Dec)
Month
4,3%
0,9%
1,8%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Coincident Indicator
Month
3,0%
3,8%
1,1%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Leading Index
103,2
 
101,5
+
08:00
none
Japan (JPY)
Leading Index
Month
1,7%
 
1,5%
+
09:00
none
Japan (JPY)
Leading Index
Month
 
 
1,5%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Trade Balance (Dec)
-5,50B
 
0,60B
+
10:00
none
Sweden (SEK)
PPI (Dec)
Year
20,1%
 
16,9%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
PPI (Dec)
Month
2,8%
 
1,3%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French Consumer Confidence (Jan)
99
98
100
+
12:00
none
Switzerland (CHF)
ZEW Expectations (Jan)
9,5
 
-10,8
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance Non-EU (Dec)
4,74B
 
4,22B
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 10-Year OAT Auction
 
 
0,30%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
German 10-Year Bund Auction
-0,080%
 
-0,090%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
Italian 2-Year CTZ Auction
 
 
-0,260%
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
France Jobseekers Total
3.075,0K
 
3.087,8K
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
Italian 2-Year CTZ Auction
-0,130%
 
-0,260%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
3,72%
 
3,64%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
-7,1%
 
2,3%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
300,1
 
305,7
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
551,7
 
593,7
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
1.989,4
 
2.276,3
+
16:30
none
Canada (CAD)
Wholesale Sales (Nov)
Month
0,0%
 
1,4%
+
16:30
none
USA (USD)
Goods Trade Balance (Dec)
-100,96B
-96,10B
-98,04B
+
16:30
none
USA (USD)
Retail Inventories Ex Auto (Dec)
3,6%
 
1,2%
+
16:30
none
USA (USD)
Wholesale Inventories
Month
2,1%
1,3%
1,7%
+
18:00
none
USA (USD)
New Home Sales (Dec)
Month
 
 
12,4%
+
18:00
none
USA (USD)
New Home Sales (Dec)
 
760K
744K
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Monetary Policy Report
 
 
 
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Rate Statement
 
 
 
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Interest Rate Decision
 
0,25%
0,25%
+
18:30
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
 
-0,728M
0,515M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
 
 
-0,120M
+
18:30
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
 
 
0,021M
+
18:30
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
 
 
-1,314M
+
18:30
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
 
 
-0,060M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
 
-1,260M
-1,431M
+
18:30
none
USA (USD)
Gasoline Production
 
 
0,114M
+
18:30
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
 
 
0,247M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
 
-0,4%
-0,3%
+
18:30
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
 
2,548M
5,873M
+
19:00
none
Canada (CAD)
BOC Press Conference
 
 
 
+
19:00
none
Russia (RUB)
PPI (Dec)
Year
 
 
29,2%
+
19:00
none
Russia (RUB)
PPI (Dec)
Month
 
 
2,7%
+
19:00
none
Russia (RUB)
Industrial Production (Dec)
Year
 
3,9%
7,0%
+
22:00
none
USA (USD)
FOMC Statement
 
 
 
+
22:00
none
USA (USD)
Fed Interest Rate Decision
 
0,25%
0,25%
+
22:30
none
USA (USD)
FOMC Press Conference
 
 
 
+
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 27.01.2022
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q4)
Year
 
5,7%
4,9%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q4)
Quarter
 
1,3%
2,2%
+
02:30
none
Australia (AUD)
MI Leading Index
Month
 
 
0,1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
 
 
928,2B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
 
 
-13,0B
+
03:30
none
Australia (AUD)
Export Price Index (Q4)
Quarter
 
 
6,2%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Import Price Index (Q4)
Quarter
 
1,4%
5,4%
+
04:30
none
China (CNY)
Chinese Industrial profit (Dec)
Year
 
 
9,00%
+
04:30
none
China (CNY)
Chinese Industrial profit YTD (Dec)
 
 
38,0%
+
10:00
none
Switzerland (CHF)
Trade Balance (Dec)
 
5,230B
6,161B
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
GfK German Consumer Climate (Feb)
 
-7,8
-6,8
+
10:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Rate (Nov)
 
 
3,6%
+
10:00
none
UK (GBP)
Nationwide HPI
Year
 
 
10,4%
+
10:00
none
UK (GBP)
Nationwide HPI
Month
 
 
1,0%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Unemployment Rate (Q4)
 
14,20%
14,57%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Exports (Dec)
Month
 
 
25,0%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Imports (Dec)
Month
 
 
20,0%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Trade Balance
 
 
-11,6B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Nov)
Month
 
 
2,80%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Nov)
Year
 
 
16,90%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
PPI (Dec)
Year
 
10,2%
9,6%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
PPI (Dec)
Month
 
0,8%
1,4%
+
13:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 6-Month BOT Auction
 
 
-0,563%
+
14:00
none
UK (GBP)
CBI Distributive Trades Survey (Jan)
 
13
8
+
16:00
none
ZAR (ZAR)
Interest Rate Decision (Jan)
 
4,00%
3,75%
+
16:00
none
ZAR (ZAR)
Prime Rate (Jan)
 
 
7,25%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
 
 
638,2B
+
16:30
none
USA (USD)
Core Durable Goods Orders (Dec)
Month
 
0,4%
0,8%
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Prices (Q4)
 
4,90%
4,60%
+
16:30
none
USA (USD)
Durable Goods Orders (Dec)
Month
 
-0,5%
2,6%
+
16:30
none
USA (USD)
Durables Excluding Defense (Dec)
Month
 
 
2,0%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP (Q4)
Quarter
 
5,5%
2,3%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP Price Index (Q4)
Quarter
 
6,0%
5,9%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP Sales (Q4)
 
 
0,1%
+
16:30
none
USA (USD)
Goods Orders Non Defense Ex Air (Dec)
Month
 
0,4%
0,9%
+
16:30
none
USA (USD)
PCE Prices (Q4)
 
 
5,3%
+
16:30
none
USA (USD)
Real Consumer Spending (Q4)
 
 
2,0%
+
16:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
 
1.650K
1.635K
+
16:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
 
260K
286K
+
16:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
 
 
231,00K
+
18:00
none
USA (USD)
Pending Home Sales (Dec)
Month
 
-0,2%
-2,2%
+
18:00
none
USA (USD)
Pending Home Sales Index (Dec)
 
 
122,4
+
18:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
 
-194B
-206B
+
19:00
none
USA (USD)
KC Fed Composite Index (Jan)
 
 
24
+
19:00
none
USA (USD)
KC Fed Manufacturing Index (Jan)
 
 
10
+
19:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
 
 
0,040%
+
19:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
 
 
0,085%
+
21:00
none
USA (USD)
7-Year Note Auction
 
 
1,480%
+
ថ្ងៃសុក្រ 28.01.2022
00:00
none
New Zealand (NZD)
ANZ Commodity Price Index
Month
 
 
-0,2%
+
02:30
none
Japan (JPY)
Tokyo Core CPI (Jan)
Year
 
0,3%
0,5%
+
02:30
none
Japan (JPY)
Tokyo CPI (Jan)
Year
 
 
0,8%
+
02:30
none
Japan (JPY)
CPI Tokyo Ex Food and Energy (Jan)
Month
 
 
0,0%
+
03:30
none
Australia (AUD)
PPI (Q4)
Year
 
 
2,9%
+
03:30
none
Australia (AUD)
PPI (Q4)
Quarter
 
0,9%
1,1%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
URA Property Index (Q4)
Quarter
 
 
5,00%
+
05:30
none
Singapore (SGD)
Unemployment Rate (Q4)
 
 
2,6%
+
09:30
none
Eurozone (EUR)
French GDP (Q4)
Quarter
 
0,5%
3,0%
+
09:30
none
Eurozone (EUR)
French Consumer Spending (Dec)
Month
 
0,2%
0,8%
+
09:30
none
Eurozone (EUR)
French GDP
Year
 
 
3,3%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
GDP (Q4)
Quarter
 
1,0%
2,0%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
GDP (Q4)
Year
 
5,4%
4,7%
+
10:00
none
Norway (NOK)
Core Retail Sales (Dec)
Month
 
-0,8%
0,9%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Turkish Economic Confidence Index (Jan)
 
 
97,60
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Unemployment Rate (Dec)
 
 
7,5%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Tourism Revenues (Q4)
 
 
11,40B
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Dec)
Month
 
2,0%
3,0%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Dec)
Year
 
26,4%
24,7%
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
 
 
32,4B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
 
 
245,7B
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French PPI (Dec)
Month
 
 
3,5%
+
11:00
none
Sweden (SEK)
Consumer Confidence (Jan)
 
 
98,7
+
11:00
none
Sweden (SEK)
Manufacturing Confidence (Jan)
 
 
127,3
+
11:00
none
Switzerland (CHF)
KOF Leading Indicators (Jan)
 
106,3
107,0
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish GDP (Q4)
Quarter
 
1,4%
2,6%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish GDP (Q4)
Year
 
4,5%
3,4%
+
11:00
none
Sweden (SEK)
Business Confidence
 
 
116
+
11:30
none
Sweden (SEK)
Household Lending Growth (Dec)
Year
 
 
6,6%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
Retail Sales (Dec)
Year
 
 
6,0%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
Retail Sales (Dec)
Month
 
 
0,9%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
GDP
Year
 
 
5,4%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
GDP
Quarter
 
 
0,1%
+
12:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Change (Jan)
 
 
80,18K
+
12:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Rate n.s.a. (Jan)
 
 
2,20%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
M3 Money Supply (Dec)
Year
 
6,8%
7,3%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Loans to Non Financial Corporations (Dec)
 
 
2,9%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Business Confidence (Jan)
 
115,3
115,2
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Consumer Confidence (Jan)
 
116,5
117,7
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian PPI (Dec)
Year
 
 
22,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian PPI (Dec)
Month
 
 
1,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German GDP (Q4)
Quarter
 
-0,3%
1,7%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German GDP (Q4)
Year
 
 
2,5%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Private Sector Loans
Year
 
4,2%
4,2%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Business and Consumer Survey (Jan)
 
114,5
115,3
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Business Climate (Jan)
 
 
1,84
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Confidence (Jan)
 
-8,5
-8,5
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Inflation Expectation (Jan)
 
 
36,6
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Selling Price Expectations (Jan)
 
 
48,3
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Services Sentiment (Jan)
 
10,3
11,2
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Industrial Sentiment (Jan)
 
15,0
14,9
+
13:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 10-Year BTP Auction
 
 
1,02%
+
13:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 5-Year BTP Auction
 
 
0,19%
+
14:30
none
Eurozone (EUR)
Spanish Business Confidence
 
 
5,9
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Price Index (Dec)
Year
 
4,8%
4,7%
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Price Index (Dec)
Month
 
0,5%
0,5%
+
16:30
none
USA (USD)
Employment Benefits (Q4)
Quarter
 
 
0,90%
+
16:30
none
USA (USD)
Employment Cost Index (Q4)
Quarter
 
1,2%
1,3%
+
16:30
none
USA (USD)
Employment Wages (Q4)
Quarter
 
 
1,50%
+
16:30
none
USA (USD)
PCE Price index (Dec)
Year
 
 
5,7
+
16:30
none
USA (USD)
PCE price index (Dec)
Month
 
 
0,6%
+
16:30
none
USA (USD)
Personal Income (Dec)
Month
 
0,5%
0,4%
+
16:30
none
USA (USD)
Personal Spending (Dec)
Month
 
-0,6%
0,6%
+
16:30
none
USA (USD)
Real Personal Consumption (Dec)
Month
 
 
0,7%
+
18:00
none
USA (USD)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jan)
 
 
3,10%
+
18:00
none
USA (USD)
Michigan Consumer Expectations (Jan)
 
65,8
65,9
+
18:00
none
USA (USD)
Michigan Consumer Sentiment (Jan)
 
68,7
68,8
+
18:00
none
USA (USD)
Michigan Current Conditions (Jan)
 
 
73,2
+
18:00
none
USA (USD)
Michigan Inflation Expectations (Jan)
 
 
4,9%
+
19:00
none
Canada (CAD)
Budget Balance (Nov)
 
 
-3,68B
+
19:00
none
Canada (CAD)
Budget Balance (Nov)
Year
 
 
-72,25B
+
20:00
none
USA (USD)
Dallas Fed PCE (Dec)
 
 
4,30%
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
 
 
491
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
 
 
604
+
23:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
 
 
-0,2K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
 
 
1,9K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
 
 
22,3K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
 
 
388,1K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
 
 
385,8K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
 
 
194,2K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
 
 
30,2K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
 
 
-118,0K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
 
 
125,2K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
 
 
29,7K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
 
 
128,0K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
 
 
4,8K
+
23:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
 
 
7,5K
+
23:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
 
 
-10,8K
+
23:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
 
 
-88,5K
+
23:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
 
 
-80,9K
+
23:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
 
 
-8,3K
+
23:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
6,4K
+
23:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
 
 
24,6K
+
ថ្ងៃអាទិត្យ 30.01.2022
04:00
none
China (CNY)
 
 
52,2
+
04:00
none
China (CNY)
 
 
50,3
+
04:45
none
China (CNY)
 
 
50,9
+
scroll up