បានបញ្ចប់ {{currentContest.amount}} ឡូត នៃតួលេខពាណិជ្ជកម្មក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍និងទទួលបានឱកាសឈ្ រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ!

ប្រាក់រង្វាន់
{{(currentContest.prizePool | number).replace(",", " ")}} USD
ការចាប់រង្វាន់បន្ទាប់
{{number}}
{{number}}
ថ្ងៃ
{{number}}
{{number}}
ម៉ោង
{{number}}
{{number}}
នាទី
{{number}}
{{number}}
វិនាទី
អ្នកឈ្នះ
{{currentContest.winners}}
អតិថិជនដែលមានលេខទូរស័ព្ទដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ចូលរួមដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ វឌ្ឍនភាពនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវការគឺមាននៅក្នុងតំបន់ផ្ទាល់ខ្លួន។
${{(currentContest.prizeGrid[0]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[1]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[2]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[3]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[4]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[5]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[6]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[7]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[8]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[9]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[5]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[8]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[9]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}

សូមអបអរសាទរការចាប់ឆ្នោតបានបញ្ចប់!

ID:

{{progressInterest}}% បញ្ចប់
star

អ្នកឈ្នះថ្ងៃនេះ

ចាប់រង្វាន់ #{{currentContest.drawId}}
{{currentContest.start_draw_date}}
កន្លែង
រង្វាន់
star

អ្នកឈ្នះថ្ងៃនេះ

ចាប់រង្វាន់ #{{currentWinners.id}}
{{currentWinners.date}}
កន្លែង
រង្វាន់
{{item.place}}
${{(item.amount | number).replace(",", " ")}}
star
ចាប់រង្វាន់ថ្មីៗ
{{item.date}}
${{(item.prizePool | number).replace(',', ' ')}}
ចាប់រង្វាន់ #
{{item.id}}
អ្នកឈ្នះ
{{item.winners.length}}
ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយ
scroll up