ប្រាក់បញ្ញើគ្មានកំរៃជើងសារ

អ្នកបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ទ្វេដងនៃការដាក់គណនីរបស់អ្នកនៅក្នុង WELTRADE
ទទួលបានកាន់តែច្រើនជាមួយ WELTRADE: សន្សំលើកំរៃជើងសារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់ល្អ។
គណនីដាក់ប្រាក់
មិនមានកំរៃជើងសារ
ប្រព័ន្ធទូទាត់
WELTRADE
ឈ្មួញកណ្ដាលផ្សេង
0% 1.9%
0% 3.2%
0% 0.8%
0% 0.5%
0% 4.5%
តើអ្នកធ្លាប់គិតអំពីការខាតបង់នៅពេលដាក់គណនីជួញដូររបស់អ្នកទេ?

របៀបដែលដំណើរការជាមួយ WELTRADE

ចូរយើងសន្មតថាអ្នកមាន 1 000 EUR ដើម្បីដាក់ ប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់អ្នក
WELTRADE កំរៃជើងសារ 0%, អត្រាប្តូរប្រាក់ 0.94 EUR/USD

គណនា:
1 000 / 0.94 - 0% = $1063.83
អ្នក​ទទួល​បាន

របៀបដែលដំណើរការជាមួយឈ្មួញកណ្ដាលផ្សេងទៀត

ចូរយើងសន្មតថាអ្នកមាន 1 000 EUR ដើម្បីដាក់ ប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់អ្នក
ឈ្មួញកណ្តាល X កម្រៃជើងសារ 5%, អត្រាប្តូរប្រាក់ 0.96 EUR/USD

គណនា:
1 000 / 0.96 - 5% = $989.58
អ្នកបង់កម្រៃជើងសារ
ដូច្នេះជាមួយ WELTRADE អ្នកនឹងទទួលបាន $74.25 បន្ថែមទៀត
$74.25
អ្នកបានសន្សំ $52.08 ក្នុងកំរៃជើងសារហើយមួយទៀត $22.17 អរគុណចំពោះអត្រាប្តូរប្រាក់ល្អ!
scroll up