ការដាក់ប្រាក់ដោយគ្មានកម្រៃជើងសារ

ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនី Weltrade របស់អ្នកនិងទទួលបានគុណប្រយោជន៍ទ្វេដង

ទទួលបានទ្វេដងជាមួយក្រុមហ៊ុន Weltrade: សន្សំលើកំរៃជើងសារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់អំណោយផល

ថ្លៃសេវាដាក់ប្រាក់

Weltrade
ឈ្មួញកណ្ដាលផ្សេង
0% 4.9%
0% 4.9%
0% 0.5%

តើអ្នកធ្លាប់គិតអំពីការខាតបង់ទេនៅពេលដាក់ប្រាក់ចូលគណនីជួញដូររបស់អ្នក?

របៀបដែល Weltrade ដំណើរការ

1

ឧបមាថាអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់ 1 000 EUR ក្នុងគណនីរបស់អ្នក

2

Weltrade កំរៃជើងសារ 0%, អត្រាប្តូរប្រាក់ 0.83 EUR/USD

1 000 / 0.83 - 0% = $1204.82

អ្នក​ទទួល​បាន!

តើឈ្មួញកណ្តាលផ្សេងទៀតធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេច

1

ឧបមាថាអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់ 1 000 EUR ក្នុងគណនីរបស់អ្នក

2

ឈ្មួញកណ្តាល X កម្រៃជើងសារ 5%, អត្រាប្តូរប្រាក់ 0.85 EUR/USD

1 000 / 0.85 - 5% = $1117.65

អ្នកបង់កម្រៃជើងសារ

អ្នកបានសន្សំ $58.82 ក្នុងកំរៃជើងសារហើយមួយទៀត $28.35 អរគុណចំពោះអត្រាប្តូរប្រាក់ល្អ!
scroll up